O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 

 

 

 

 


Počet prístupov:

 


Anglický biblický tábor 2017

10 až 14. júla 2017 sa uskutočnil Anglický biblický tábor, ktorý mal  vo Vranove už svoj piaty ročník. Tento tábor sa koná pod patronátom EVS - Evanjelizačného strediska a logisticky ho zabezpečuje mládež a presbyteri z domáceho, vranovského zboru ECAV.

                Tábor každý rok pritiahne o čosi väčšie množstvo detí, a tak,hoci sa takmer od svojho začiatku pohybuje na hrane svojich kapacít, v každom ročníku o niečo narastie. Svedčí o tom aj to, že Vranovský tábor v súčasnosti s počtom detí prevyšujúcim číslo 90 patrí medzi najväčšie biblické tábory, ktoré Eastern European Mission Network (EEMN, v preklade Východoeurópska misijná sieť – organizácia zabezpečujúca biblické tábory vo východnej a strednej Európe) vo svojom portfóliu má. Okrem Vranova zabezpečujena Slovensku EEMN ešte biblický tábor v Púchove. Tábory EEMN sú personálne obsadené dobrovoľnými misionármi, mnohí sú dlhoroční harcovníci, ktorí na Slovensko chodia pravidelne niekoľko rokov, ale popri nich majú každoročne možnosť prísť aj mladí zo zboru, ktorí sa aj takto učia službe svojim bratom a sestrám vo viere.

                Program tábora je vyváženým mixom, kde si svoje miesto okrem hodín výuky angličtiny nájdu aj piesne, športy a tvorivé dielne. Samotná výuka angličtiny prebieha každý rok na podklade biblického príbehu, tento rok to bol príbeh o Jozefovi a jeho strastiplnej ceste do Egypta.

                Anglický biblický tábor je v našom zbore dobre zabehnutou tradíciou, ktorá nás každý rok presviedča, že hoci my kresťania sme v mnohých štátoch a máme mnoho národností, v Kristu, ktorý stiera rozdiely, smenielen priateľmi, ale novou rodinou.
Detský a dorastový tábor 2017

V dňoch 7. – 12. augusta sa v nádhernom areáli Cirkvi Bratskej v Hermanovciach uskutočnil Biblický tábor detí a dorastu. Keďže sa tomuto táboru darí už tradične držať si dobré meno, aj napriek výrazne obmedzenej kapacite areálu jepočet zúčastnených z roka na rok o čosi väčší (svojím spôsobom o tom svedčí aj rozrastajúca sa zbierka stanov v kostole). Na aktuálnom ročníku tábora sa zúčastnilo takmer 60 detí a vyše dvadsať vedúcich, pomocníkov a sestier zo zboru, ktoré sa okrem iných vecí starali o plynulý chod kuchyne.

                Cieľom Hermanovského tábora je, aby deti a mládež zažili dobrý čas v biblicky tvarovanom prostredí. Tábor tak slúži ako vstupná hala, ktorá má pripraviť srdce mladých na vnímanie Božej prítomnosti prostredníctvom hier, skupiniek, pri biblických témach a v neposlednom rade aj pri rozhovoroch so staršími. Program tábora tak je prispôsobený a vystavaný okolo cieľa, berie ohľad na vlastnú organizáciu času mladými a aj na manažment síl a energie vedúcich a pomocníkov.

                Ťažko sa tomu verí, ale súčasný ročník bol už deviatym. Veľa mladých na tomto letnom tábore „vyrástlo“ a vracia sa sem rok čo rok. Mnohí z tých, ktorí začínali ako deti, v súčasnej dobe už plnia úlohy pomocníkov, či dokonca vedúcich. A tak z milosti Pána aj tento fakt svedčí o pretrvávajúcom úspešnom napĺňaní cieľa tábora.


Informačný list 12.11.2017

Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; vranov@ecav.sk

 

 

DNES: 22. nedeľa po Sv. Trojici

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na mesiac november: Hospodin hovorí: „Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ Ezechiel 37, 27

Starý introit: „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“  Žalm 4, 9

Nedeľný verš na týždeň: Ježiš hovorí: „Ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“ Luk 17,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Téma SB: Vonkajší a vnútorný človek

Úvodné slovo

Predspev: „Najsvätejší...“

Kyrie-Pieseň: ES 195

Glória/Sláva

Pozdrav

Kolekta

SZ text: Jób 14, 1-6

NZ text/Epištola: R 14, 7-9

Pieseň: ES 560 (požehnávanie detí)

Evanjelium: L 17, 20-24

Krédo-Pieseň: ES 197

Kázeň ( 2Kor 4,16-18  )

Príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 445, v. 1-3

Antifóna č. 83

   Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera.

   Zbor: Lebo či žijeme, či umierame, Pánovi sme.

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 445, v. 4-6

Ukončenie s podaním rúk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ

 

* Dnes: 22. nedeľa po Sv. Trojici, 12.11.2017

      9.30  Hlavné SB;  Detská besiedka

    17.00 Večerné SB: Piesne: 326, 667, 498 A.82

                                     Kázeň: 1Pt 4, 7-8

 

* Nedeľa o týždeň: Predposledná nedeľa v cirk. roku – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho (20.výročie)

     9.30  Slávnostné služby Božie – 20. výročie pamiatky posvätenia Chrámu Ducha Svätého

     (Večerné SB ani detská besiedka nebudú!)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OZNAMY

* Detská besiedka – býva každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

* Požehnanie pre deti je určené pre všetky deti (aj bábätká). Koná sa pravidelne na hlavných

   službách Božích počas druhej piesne.

* Stretnutie dorastu – v piatok nebude. * Mládež – v sobotu o 17.00 hod.

* Vyučovanie konfirmácie: tento týždeň nebude!

* Biblická hodina – v stredu o 17.30 hod. na fare.

* Spevokoldnes po večierni v kostole a vo štvrtok o 18.00 hod. na fare.

* MaMi-klub – v piatok nebude.  * Pobožnosť v SED – v piatok nebude. (štátny sviatok)

* MOS – bude v sobotu o 9.00 hod. v zborovej sieni v kostole.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÁVAME DO POZORNOSTI:

* 20. výročie posvätenia Chrámu Ducha Svätého*  Vďační Pánu Bohu za Jeho veľkú dobrotu a požehnanie, Vás srdečne pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia nášho chrámu – Chrámu Ducha Svätého, ktoré sa uskutočnia v nedeľu o týždeň - 19.11.2017 o 9.30 hod. Slávnostným kazateľom bude d. p. emer. gen. biskup Dr. h.c. prof. ThDr. Július Filo.

* Prosíme ochotné sestry o napečenie koláčov, a aby sa zapísali pri službe. Do vašej pozornosti dávame aj oferu zo služieb Božích na pokrytie nákladov spojených so slávnosťou. Ďakujeme!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Seniorátne stretnutie spevokolov – sa uskutoční v poslednú nedeľu v cirk. roku - 26.11.2017 o 15.00 hod. v ev. kostole v Soli. Na prehliadku ste srdečne pozvaní. Vystúpi aj náš chrámový spevokol.

* Najbližšia spoveď s VP sa bude prisluhovať v 1.adventnú nedeľu – 3.12.2017 v rámci SB. V 2. a 3. adventnú nedeľu sa bude prisluhovať po skončení SB, v 4. adv. nedeľu v rámci SB.

* Adventný koncert – pozývame Vás na tradičný predvianočný koncert, ktorý sa uskutoční v 1. adventnú nedeľu – 3. 12. 2017 o 16.00 hod. v našom chráme. Pozvanie prijal zborový spevokol z Vyšného Žipova.

* Vianočný večierok pre konfirmandov- sa uskutoční 8.12.2017 o 16.00 hod.

* Mikuláš pre deti – pripravujeme na sobotu 9.12.2017 o 16.00hod. na fare.

* Vianočné tvorivé dielne pre deti – pripravujeme na sobotu 16.12.2017 o 14.00 hod.

* Predaj biblických ročeniek a kalendárov na rok 2018: Tesnou bránou – 3,50-€; Hrad prepevný 3,50€; Stolový ev. kalendár – 3, 30€. (v kostole alebo na FÚ)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Upratovanie kostola - Ďakujeme: Anna Marcinčinová, Margita Kolesárová s dcérami.

* Na budúcu sobotu (18.11. o 13.00 hod. ) pozývame rodiny: Ružena Komenská, Milan Kopko ml., Pavol Kopko, Jozef Kozák 

* V sobotu o dva týždne (25.11.) pozývame rodiny: Ján Kopko, Martin Kopko, Tibor Kolesár, Dušan Kotuľák, Jozef Kotuľák 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie):

- zosobášení: Denis Fábry a Jana Krištanová

- pochovaní: Vladimír Hudacký (66r.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MILODARY: Cirk. ciele: Pri sobáši Jany Krištanovej a Denisa Fábryho obetujú rodičia Krištanovci 50,-€ a krstní rodičia Hajníkovci 20,-€. – Pri pohrebe brata a príbuzného Vladimíra Hudackého obetuje pozostalá rodina  130,-€. – BZ sestra prosiac Pána Boha o pomoc pri operácii mamky obetuje 10,-€. – BZ rod. pri životnom jubielu dcéry obetuje 30,-€. * Dobrovoľný príspevok MŠ Dlhá vo výške 20,-€: H. Kožejová, E. Pavlová, Vl. Zubko, rod. Hudacká 10,-€. *Časopis Prameň: rod. Streňová 5,-€; rod. Hudacká 10,-€; *SED: BZ rod. 20,-€. *Spevokol: rod. Hudacká 10,-€ *Besiedka: BZ sestra 10,-€ Ďakujeme!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Služba presbyterov: dnes: M. Hudacký, J. Švarbalík; v nedeľu o týždeň (19.11.2017): A. Hanková, H. Hladová.

* Ofera z min. nedele: 147, 60 €. Ďakujeme!

* Pokladničné hodiny na FÚ: po-pi 8.30–12.30 hod. (st a pi do 16.00 hod; okrem štátnych sviatkov)

* Výška CP na rok je stanovená na 6,-€. * Prosíme členov, ktorí si ešte nezaplatili CP za tento rok, aby podľa možností tak spravili čím skôr!

 


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy