O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vranove nad Topľou

s najväčšou láskou želá svojim členom ako aj všetkým priaznivcom doma i v zahraničí

požehnané Vianoce 2016 a nádejou naplnený nový rok 2017.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


Počet prístupov:

 


Informačný list 15.01.2017


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907132767; vranov@ecav.sk;

 

 

DNES: 2. nedeľa po Zjavení

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na január: „Na Tvoje slovo spustím siete.“  L 5, 5                                                                                            

Vstupný introit: „Zvučne plesaj Bohu,  celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev.“  Ž 66, 1-2

Nedeľný verš: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala  sa skrze Ježiša Krista.“  J 1, 17

 

Téma: Ježišova prítomnosť prináša požehnanie

Úvodné prelúdium

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: „Ó Ježiši, Tvoje narodenie“ /ES str. XXI./

   Kňaz:  Ó Ježiši,

   Zbor: Tvoje narodenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.

   Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli   

   verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej  

   velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor – vyznanie hriechov

    Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. 

     Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

     Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.   

     Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 74

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: 2M 33, 17b- 23

NZ text: R 12, 9-16

Pieseň: ES 70

Evanjelium: J 2, 1-11

Pieseň-Krédo: ES 35

Kázeň ( J 2, 1-11)

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 639, v. 1-3   

Antifóna č. 18  

   Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.

   Zbor:  Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.        

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 639, v. 4-6  

Ukončenie  podaním rúk  

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Dnes: Nedeľa 15.1.2017 – 2.nedeľa po Zjavení.

9.30  Hlavné SB, Detská besiedka

         Večiereň dnes nebude.

* Nedeľa 22. 1. 2017 – 3. nedeľa po Zjavení

9.30    Hlavné SB; Detská besiedka

15.00  EKUMENICKÁ BOHOSLUŹBA

 

OZNAMY:

*** Biblická hodina – utorok o 17.30 hod. na fare.

   Téma: Život a dielo reformátora Dr. Martina Luthera ( jubileum 500.výr. reformácie)

* Konfirmandi 2. ročník – v stredu o 17.00 hod. na fare. * Konfirmandi 1. ročník – v piatok o 16.00 hod. na fare.

* Dorast – v piatok o 17.00 hod.* Detská besiedka – po zimných prázdninách začne o týždeň a bude každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

*** Spevokol – nácvik bude vo štvrtok 19.1.2017 o 18.00 hod. v kostole.

***  MOS – stretnutie Modlitebného spločenstva bude v sobotu 21.1.2017 o 9.00 hod. v kostole.

***  EKUMENICKÁ BOHOSLUŹBA – v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára 2017) sa v nedeľu 22.1.2017 o 15.00 hod. uskutoční Ekumenická bohoslužba v našom ev. chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou. Bohoslužbu pripravili miestna Evanjelická cirkev a. v., Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkev bratská. Zúčastnia sa na nej duchovní a predstavitelia týchto farností, veriaci a predstavitelia mesta.

Téma: ZMIERENIE – ŽENIE NÁS KRISTOVA LÁSKA (2Kor 5, 14-20). Bohoslužba chce byť spoločnou pripomienkou 500.výročia reformácie ako naša spoločná „oslava Krista“. Reformácia bola bola príležitosťou k opätovnému zameraniu sa na to, že spása nám bola darovaná z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Prostredníctvom tohoročnej témy chceme osláviť zmierenie, ktoré je nám neodvolateľne darované skrze vieru v Ježiša Krista. V tejto bohoslužbe chceme vyznávať úprimne hriech rozdelenia a prosiť o odpustenie zaň. Kristova láska sa stáva hnacou silou, ktorá nás ženie k tomu, aby sme prekonávali rozdelenia a usilovali sa o zmierenie. Prosíme Vás, členov nášho CZ, aby ste sa na tejto bohoslužbe zúčastnili v peknom počte, pozvite aj svojich známych.   

* Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: Jolane Balogovej, Ivete a Miriam Bačovým. 

* Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Viery Banďošovej, Márie Barňákovej, Márie Baschierovej, Beerovcov a Milana Bendíka.

KAZUÁLIE:  krst: Peter Žec

                         pohreb: + Ondrej Pavelko (84r.)

OHLÁŠKA: V sobotu 21.1.2017 o 15.00hod. uzavrú kresťanské manželstvo v našom chráme títo snúbenci: Štefan Lacko (ev.a.v.) a Eva Sabovíková (ev.a.v.)

MILODARY: Pri pohrebe manžela, otca a starého otca Ondreja Pavelka obetuje manželka Alica s rodinou na cirk. ciele 150,-€. – Pri 1. výr. úmrtia manžela, otca a starého otca Andreja Hudáka obetuje manželka s deťmi na cirk. ciele 50,-€. – Pri krste Petra Žeca obetuje rodina Žecová na cirk. ciele 30,-€. – BZ rodina na cirk. ciele 8,-€. Ďakujeme! 

*Služba presbyterov: dnes J. Sedlák, J. Višňovský; o týždeň: A. Liberková, D. Roziková

*Ofera zminulej nedele: 48, 10€.  Ďakujeme!

* Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.

 

Myšlienka Dr. Martina Luthera na nasledujúci týždeň:

„Preto sa nazývame kresťanmi, že nič pre spásu nemáme sami zo seba,

ale všetko nám daroval On.“

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy