O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 


Počet prístupov:

 


Reformačný týždeň 2017

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu.“

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2017 bol zameraný na výročie reformácie.

„Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára.  V tomto roku sa sústredil na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

V nedeľu 22. januára 2017  sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova, ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli  sa tu predstavitelia a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, bratskej a reformovanej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal domáci Chrámový spevokol Ducha Svätého ECAV. Zo spoločenstva  duchovných  bohoslužbe predsedal  evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Štefan Albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh);  Matúš Čekan (správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh);  prior Rastislav Ivanecký, OSPPE (farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever); Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto);  Kristína Vargovčáková (námestná farárka ECAV Vranov n. T.), Mathias Gočik (kaplán  Rímskokatolíckej farnosti Vranov Juh)  a Pavol Halža (Cirkev bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia - duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch   hľadali to, čo jednotlivé cirkvi spája, nie to, čo ich rozdeľuje.  Zjednotili sa v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista.

Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie. 

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká  počas celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.

                                                                                                       B. Ocilková
Informačný list 12.02.2017

Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk;

 

DNES: Nedeľa Deviatnik, Septuagesima

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí:

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na február: „Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto!“  Lukáš 10, 5                                                                                            

Vstupný introit: „Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila!“ Žalm 18, 2                                                                                                                  Nedeľný verš: „Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve.“  Daniel 9, 18                                                                                                                         

 

Téma: Snaž sa o radosť z toho, že môžeš pracovať!

Úvodné prelúdium

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: „Najsvätejší“ /ES str. XXI./

     Kňaz: Najsvätejší,

     Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého,

     zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil

     a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.

      Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor – vyznanie hriechov

    Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. 

     Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

     Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.   

     Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 373    

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: Iz 55, 6-9

NZ text-Epištola: 1K 9, 24-27

Pieseň: ES 462 (požehnávanie detí)

Evanjelium: Lk 17, 7-10

Pieseň – Krédo: ES 203

Kázeň ( Mt 20, 1-16)

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 490, v. 1     

Antifóna č. 88   

   Kňaz: Hospodin milosrdný je a ľútostivý, chváľte Pána!

   Zbor: Zhovievavý a bohatý je v milosti, chváľme Pána!.         

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 490, v. 2-3                   Ukončenie s podaním rúk  

 

 Myšlienka Dr. Martina Luthera na nasledujúci týždeň:

„Svedomie patrí Kristovi a Kristus svedomiu.“

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

 

* Dnes: Nedeľa 12. 2. 2017 – Nedeľa Deviatnik

  9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

17.00  Večerné SB

* Nedeľa 19. 2. 2017 – Nedeľa po Deviatniku

  9.30   Hlavné SB – Výročný zborový konvent; Detská besiedka

17.00   Večerné SB

 

OZNAMY:

*** Výročný zborový konvent – sa uskutoční o týždeň v Nedeľu po Deviatniku 19.2.2017 o 9.30 hod.  v rámci služieb Božích. Prosíme Vás o účasť na konvente, na ktorom odznie kňazská správa o duchovnom živote zboru  za rok 2016, hospodárske vyhodnotenie života zboru a stanovanie plánov na nastávajúci rok. Prosíme Vás, aby ste sa pri príchode do kostola zapísali na prezenčnú listinu. 

*** Vnútromisijný výbor – zasadnutie bude v stredu 15.2.2017 o 18.00 na fare.

*** Zborové výročné presbyterstvo – zasadnutie bude v piatok 17.2.2017 o 18.00 na fare.

*Biblická hodina – tento týždeň v utorok nebude!  

* Konfirmandi 2. ročník – v stredu o 17.00 hod. na fare. * Konfirmandi 1. ročník – v piatok o 16.00 hod. na fare.

* Dorast – v piatok o 17.00 hod. v kostole. * Mládež – sobota 18.00 hod. v kostole

* Detská besiedka – v  nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

* Spevokol – nácvik bude vo štvrtok  o 18.00 hod. na fare.

* Mami Klub – bude vo štvrtok od 9.30 hod. na fare.

* Pobožnosť v SED – v piatok o 9.00 hod.

* Stretnutie MOS – v sobotu o 9.00 hod. v kostole.

* Najbližšia spoveď s VP – bude sa prisluhovať v 1. pôstnu nedeľu 5. 3. 2017 v rámci SB.

* Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo EPsT, časopis eVýchod a zobrať si tlačivo – preukázanie 2% z dane pre SED – Dom diakona Štefana.

* Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme: sestre Adriane Bodorovej.   

* Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Borošovci, Jarmila Borovská, Ľudmila Brekovská, Ján Broz

OZNAM O ÚMŔTÍ:  Oznamujeme Vám, že Pán života a smrti povolal k sebe nášho spolubrata Eduarda Matanina, vo veku 72 r. V nádeji vzkriesenia sa s ním rozlúčime v utorok 14.2.2017 o 14.00 hod. v Dome smútku na Dlhej ulici. Modlitebná pobožnosť pred pohrebom bude v pondelok 13.2.2017 od 17.00-18.00 hod. – Nech milosrdný Pán poteší zarmútených.

MILODARY: Pri platení CP prispeli:

- na cirkevné ciele – D. Žipaj 5,-€, A. Strýčko 32,-€, BZ rod. 5,-€.

- na časopis Prameň – P. Kunca 3,-€, D. Žipaj 2,-€, BZ darcovia spolu 13,-€.

- na SED – BZ rod. 10,-€

- na Spevokol – BZ rod. 5,-€.  Ďakujeme!

*Služba presbyterov: dnes  J. Ondič, P. Kopko, o týždeň: V. Jenčko, O. Borošová

* Ofera zminulej nedele: 123, 40€. Ďakujeme!

* Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy