O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 


 

Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!

A radosť národy poleje, poleje!

                                                                          Martin Rázus

 

 


OZNAMY

 

 

 

 

 

 

Pôstne obdobie v cirkevnom roku

 

V stredu 1. marca 2017 začína pôstne obdobie v cirkevnom roku.

 

* Poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

* V tomto období ide najmä o vnútornú – duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky – sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou. Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.
* Postenie – v zmysle odriekania sa istých pokrmov v určité dni – je v našej cirkvi dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia.
* Pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov i nesprávnej cesty a nebezpečenstva nesprávnej situácie, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle  Božieho slova.                

 

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ:
1. Invocavit (Bude ma vzývať; podľa Ž 91, 15)
2. Reminiscere (Rozpomeň sa; podľa Ž 25, 6)
3. Oculi (Oči; podľa Ž 25, 15)
4. Laetere (Veseľte sa; podľa Iz 66, 10)
5. Smrtná – Iudica (Súď; podľa Ž 43, 1)
6. Kvetná – Palmarum (Palmová; podľa Mt 21, 8) – touto nedeľou sa začína Veľký alebo Tichý týždeň.

Počas Veľkého – Tichého týždňa si pripomíname:
pamiatku ustanovenia sviatosti Večere PánovejZelený štvrtok;
pamiatku umučenia, ukrižovania a smrti Pána Ježiša KristaVeľký piatok;
deň hrobového odpočinku Ježiša Krista Bielu sobotu.

Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s Jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri, a tak aj vo svojom živote. S tým je spojená aj vďačnosť voči Pánu Bohu, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Apoštol Pavel nám radí: „Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očisťme sa od všetkých poškvŕn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje spasenie.“ (2K 7, 1)

 


Počet prístupov:

 


Reformačný týždeň 2017

„Kristova láska nás pobáda k zmiereniu.“

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2017 bol zameraný na výročie reformácie.

„Ekumenický týždeň“ prebieha každoročne od 18. do 25. januára.  V tomto roku sa sústredil na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V teologicko-pastoračnom úvode, ktorý pripravila pracovná skupina kresťanských cirkví v nemeckom Wittenbergu sa uvádza, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, ktorá inšpirovala výber citátu z Druhého listu Korinťanom za tému tohto roku.

V nedeľu 22. januára 2017  sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova, ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli  sa tu predstavitelia a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, evanjelickej, bratskej a reformovanej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal domáci Chrámový spevokol Ducha Svätého ECAV. Zo spoločenstva  duchovných  bohoslužbe predsedal  evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní otcovia: Štefan Albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh);  Matúš Čekan (správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh);  prior Rastislav Ivanecký, OSPPE (farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever); Richard Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto);  Kristína Vargovčáková (námestná farárka ECAV Vranov n. T.), Mathias Gočik (kaplán  Rímskokatolíckej farnosti Vranov Juh)  a Pavol Halža (Cirkev bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia - duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch   hľadali to, čo jednotlivé cirkvi spája, nie to, čo ich rozdeľuje.  Zjednotili sa v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista.

Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie. 

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká  počas celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.

                                                                                                       B. Ocilková
Informačný list 26.03.2017


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk;

 

DNES: 4. nedeľa pôstna, Laetare – 26. 3. 2017

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí:

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na mesiac marec: „Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca a svojho Boha sa boj; ja som Hospodin.“  3.Mojžišova 19, 32                                                                                            

Vstupný introit (názov nedele): „Radujte sa s Jeruzalemom!“  Iz 66,10                                                                                                                  Nedeľný verš:  „Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal vŇom večný život.“  Ján 3, 14.15                                                                                                                         

 

Téma: O dozrievajúcej viere.

Úvodné prelúdium

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: „Ó Ježiši, Tvoje umučenie“ /ES str. XXI./

  Kňaz:  Ó Ježiši,

   Zbor: Tvoje umučenie, daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie.

   Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli   

   verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej  

   velebnosti. Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor č. 1 – vyznanie hriechov

   Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. 

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.   

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 105      

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: 4M 21, 4-9

NZ text: Ef 2, 1-10

Pieseň: ES 248 (počas piesne požehnávanie detí)

Evanjelium: J 3, 14-21  

Pieseň-Krédo: ES 82  

Kázeň (Ján 3, 1-2)

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 459, v. 1-2

Antifóna č. 27    

   Kňaz: Blúdili sme ako ovce a šli sme vlastnou cestou.

   Zbor: Kristus ako dobrý pastier položil život za ovce.          

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 459, v. 3-4            * * *             Ukončenie s podaním rúk  

 

Myšlienka Dr. Martina Luthera na nasledujúci týždeň:

„Kto sa chce učiť kresťanstvu,  musí bývať s Kristom sám.“

 

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Dnes 26. 3. 2017 – 4. nedeľa pôstna, Laetare

   9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

 18.00  Večerné SB

* Utorok 28.3. a Štvrtok 30.3.2017: 18.00  Pôstne večierne

* Nedeľa 2.4. 2017 – 5. nedeľa pôstna - Smrtná, Iudica

   9.30  Hlavné SB (tzv. predpašiové); Detská besiedka;

            Spoveď a VP – po skončení SB

 18.00  Večerné SB

 

OZNAMY:                                                                                                                           

* Od budúcej nedele namiesto Spevníka používame Pašie!

* Spevokol – nácvik bude vo štvrtok 30.3.2017 po večierni v kostole. * Konfirmandi 2. ročník – v stredu o 17.00 hod. na fare. * Konfirmandi 1. ročník – v piatok o 16.00 hod. na fare.  * Dorast – v piatok o 17.00 hod. v kostole. * Mládež – sobota 18.00 hod. v kostole * Detská besiedka – v  nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni. * Mami Klub – bude vo štvrtok od 9.30 hod. na fare. *Pobožnosť v SED – v piatok o 9.00 h.  

*** Spovede s VP sa budú v pôstnom období prisluhovať: Smrtná a Kvetná nedeľa po SB; Zelený štvrtok o 18.00h., Veľký piatok – 2x: po pašiových SB a tiež večer o 18.00 h.  * Spoveď a VP pre starších bude v sobotu pred Kvetnou nedeľou 8.4.2017 o 10.00hod.

*** Seniorálny konvent – uskutoční sa na budúcu sobotu 1.4.2017 o 9.00 hod. na BÚ VD  v Prešove.

*** Gospelový večer – v sobotu 1.4.2017 o 19.00 hod. v Dome kultúry, Vranov n. T. Vstup voľný.

*** Pôstny modlitebný týždeň: v našom zbore v dňoch 3.-7. 4. 2017 o 18.00 hod.

*** Modlitebné námety v pôste 2017 za: · požehnané pôsobenie evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a v zahraničí · službu kaplánov,  farárov, seniorov a biskupov ECAV, za vzťahy v rámci  evanjelickej cirkvi  · vedenie mesta Vranov, za vládu Slovenskej republiky, za všetkých vysoko postavených v spoločnosti (1Tim 2,1- 3) · Na webovej stránke:  http://www.modlitby.sk/500/ prebieha  modlitebná aktivita  500 dní modlitieb za cirkev.

*** Ev. kolegiálne gymnázium v Prešove dáva rodičom do pozornosti možnosť štúdia v dvoch študijných odboroch: 4-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, najmä jazyk anglický pre žiakov 9. ročníka – príjem prihlášok do 20.04.2017 a 8-ročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, najmä jazyk nemecký pre žiakov 5.ročníka – príjem prihlášok do 20.04.2017.

* Za upratovanie chrámu ďakujeme: Andrej Demčák, Anna Demčáková, Milan Demčák, Kveta Demčáková *** Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Demkovci

KAZUÁLIE: pokrstení: Filip Olexa, Nina Hajníková, Zoja Kolesárová

MILODARY: *Cirkevné ciele: Pri krste Filipka Olexu obetujú rodičia a krstní rodičia 40,-€.  – Pri krste Ninky Hajníkovej obetujú rodičia 30,-€. – Pri krste Zojky Kolesárovej obetujú rodičia 30,-€. –

* Starí rodičia Hajníkovci pri krste vnučiek Ninky a Zojky obetujú: 20,-€ na , 20,-€ na spevokol a 10,-€ na Besiedku. – Jozef Kachman (Čierne nad Topľou) pri životnom jubileu z vďačnosti a s prosbou o požehnanie obetuje na cirk. ciele 50,-€. – Pri pohrebe otca a st. otca Jána Marcinčina obetuje vďačná pozostalá rodina Marcinčinová na cirk. ciele 30,-€ a kvety na oltár. – Ján Rozkoš (Juskova Voľa) na cirk. c. 20,-€. – BZ rod. na cirk. c. 30,-€ . * Na Prameň: P. Kertésová 4,-€; BZ brat 4,-€; M. Jakubčová 5,-€; A. Hanko 8,-€; K. Demčáková 3,-€; M. Vágner 3,-€; A. Čorbová 5,-€; rod. Kertisová 5,-€; - Na SED: Jozef Vargovič, Sl. Kajňa – 20,-€.

* Príspevok na MŠ v sume 20,-€: D. Stredný, J. Rozkoš, rod. Olejárová (20+20), M. Jakubčová, A. Hanko, D. Uhorščák, M. Vágner, A. Čorbová, rod. Kertisová (20+20), BZ rodiny spolu 40,-€. ĎAKUJEME!  * Zborový konvent odsúhlasil a do vašej štedrosti odporúča dobrovoľný milodar vo výške 20€ na rodinu na rok 2017, ako formu splácania záväzkov na opravu objektu MŚ-Dlhá. Ďakujeme!

*Služba presbyterov: dnes: J. Jenčko, J. Krištan; o týždeň: M. Hudacký, J. Švarbalík

* Ofera zminulej nedele: 167,50€. Ďakujeme!

*** Výška CP na rok 2017 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.

*** Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 8.30 – 16.00 hod.**

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy