O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 

 

 


Počet prístupov:

 


Informačný list 18.09.2016


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; vranov@ecav.sk

 

DNES: 17. nedeľa po Svätej Trojici – 18. 9. 2016

Introit (vstupný spev): „Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná; zákon Tvoj je pravda.“  Ž 119, 142

Nedeľný verš: „A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ 1. Jánov 5, 4

Verš na mesiac september: Hospodin hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“  Jeremiáš 31, 3

 

Hlavné SB – Téma: Verím... Čo je viera?

Organová hudba

Úvodné slovo

Predspev: „Najsvätejší...“

    Kňaz: Najsvätejší,

    Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého,

              zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil

              a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.

              Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor – vyznanie hriechov

   Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. 

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.   

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 381  

Sláva

Pozdrav

Kolekta

NZ text (Epištola): R 10, 8-17

Pieseň: ES 477             

Evanjelium: Mt 15, 21-28

Pieseň-Krédo: ES 200

Kázeň (2K 5, 7)     

Modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 229, v. 1-2 

Antifóna č. 75  

   Kňaz: Tí, ktorí dôverujú Hospodinu, sú ako vrch Sion.

   Zbor: Ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. 

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 229, v. 3-4      

Ukončenie s podaním rúk   

 

Myšlienka na týždeň: „Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.“ Hans Kung

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* Dnes – 17. nedeľa po Sv. Trojici, 18.9.2016

    9.00  SB v Kvakovciach

    9.30  Hlavné SB, Detská besiedka

   18.00 Večerné SB

* Nedeľa 25. 9. 2016 – 18. nedeľa po Sv. Trojici

     9.30  Hlavné SB; Detská besiedka

   18.00  Večerné SB

 

OZNAMY:

* Seniorátne stretnutie mužov a žien – dnes popoludní o 16.00hod. v Soli.

* Biblická hodina – streda 21.9.2016 o 17.30 v zborovke na fare. Téma: Výklad poslednej biblickej knihy Zjavenie Jána. Srdečne pozývame a povzbudzujeme k účasti!

* Spevokol – štvrtok o 18.00 hod. v chráme Božom.

* Dorast/Mládež – piatok a sobota o 18.00 hod. v zborovke v kostole.

* Prvé stretnutie konfirmandov 1. ročníka bude v piatok 23.9.2016 o 16.00 hod. na fare

 a 2. ročníka o 17.00 hod.

* Detská besiedka – býva každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.  Požehnanie pre deti je určené pre všetky deti (aj bábätká). Koná sa pravidelne na hlavných službách Božích počas druhej piesne.

NOVÉ PODUJATIA:

*** MAMI KLUB – srdečne pozývame mamičky na materskej dovolenke a ich detičky na prvé neformálne stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.9.2016 o 9.30 na fare. Prosíme o rozšírenie tejto informácie medzi naše mamičky.

*** MODLITBY A SPEVY z TAIZÉ – budú sa konať v sobotu 24.9.2016 o 18.00 hod. v chráme Božom.  V mene našej mládeže pozývame Vás na večerné stíšenie pozostávajúce z krátkych biblických čítaní, ticha, prosieb, spevov a jednoduchých modlitieb.     

* Na webovej stránke: http://www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.

* Ďalšie modlitebné námety: súčasná situácia v cirkvi; služba farárov, seniorov a biskupov ECAV; stanovenie zámerov a priorít služby v cirkevnom zbore; ekumenické vzťahy medzi cirkvami vo Vranove a na Slovensku; vedenie mesta Vranov, vláda SR...; ucelená vízia diakonickej práce v zbore; za všetkých chorých, utrápených, hľadajúcich či blúdiacich životom; za ochotných spolupracovníkov na diele Pánovom. (1Tim 2, 1-3)

*Rekonštrukcia strechy MŠ – dielo je dokončené. Členom zboru ďakujeme za dobrovoľné milodary, ktoré však naďalej dávame do vašej láskavej pozornosti.

*Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rod. Smolkovej, rod. Starej a Jane Smolejovej s rod.

  Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: D. Stavná, Strakovci,  Dušan Stredný, Streňovci.

MILODARY: Na MŠ: Monika Olexová 10€; BZ rod. 10€. – Na časopis Prameň: M. Olexová 4€; BZ rod. 5€.  Ďakujeme!

Služba presbyterov: dnes: S. Slávik, M. Višňovský; o týždeň: H. Madurová, E. Straková

Ofera z min. nedele: 159, 25€. Výška CP na rok je stanovená na 6,-€.

 

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy