O NÁS
Hlavná stránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Deti
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Diakonia
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň

AKTIVITY
Kázne a Informačné listy
Zamyslenia
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Vitajte

Vítame Vás na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou. Na tejto stránke nájdete informácie o histórii a súčasnom dianí v našom cirkevnom zbore. 

 

 

 

 


OZNAMY

 

VSTUPUJEME DO ADVENTNÉHO OBDOBIA

 

Túto nedeľu – 27. novembra 2016 sa začína nový cirkevný rok, ktorý sa začína adventom, a to preto, lebo príchodom Pána Ježiša Krista sa začína nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

Slovom „advent“ označujeme obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami. Toto slovo pochádza z latinčiny: adventus = príchod. V adventných meditáciách ide o niektoré aspekty príchodu Ježiša ako Krista (Christos = Mesiáš.)

S Mesiášom boli pôvodne spájané nádeje politického oslobodenia a očakávanie ríše pokoja a blahobytu. Ježiš priniesol novú koncepciu Mesiáša: oslobodenie človeka od deštruktívnych síl. Pre tých, ktorí prijali ponuku nového života, priniesol odpustením slobodu od deptajúcich prvkov ich vlastnej minulosti. Svojím praktickým životom ukázal, čím má byť charakterizovaný normálny (teda Božej norme zodpovedajúci) život človeka.

 

* Prvá adventná nedeľa pripomína vstup Mesiáša do Jeruzalema, čo symbolizuje jeho vstup do najhorúcejších problémov sveta. Chce ich riešiť nie reorganizáciou vonkajších foriem spoločnosti, ale radikálnou zmenou vnútorného sveta človeka.
* Druhá adventná nedeľa hovorí o Kristovom druhom príchode. Tým sa nám prízvukuje, že sme v stálej situácii očakávania, lebo i vtedy, ak sa nedožijeme jeho parúzie (druhý príchod), stretneme sa s ním po skončení svojho terajšieho života.
* Tretia adventná nedeľa pripomína veľkú postavu kazateľa pokánia – Jána Krstiteľa, ktorý upozorňoval na príchod Mesiáša.

* Štvrtá adventná nedeľa hovorí o Márii - matke Ježiša Krista a vedie k zamysleniu nad jej krásnym „Magnifikatom“ (Lukáš 1, 46 – 55).

 

Silnejúce svetlo adventného venca smeruje k príchodu Toho, ktorý povedal o sebe, že je Svetlom sveta. V advente a na Vianoce nie sú rozhodujúce vonkajšie zvyklosti, ale vnútorné prežitie a jeho trvalé obnovujúce pôsobenie.

 


Počet prístupov:

 


Informačný list 04.12.2016


 

Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907132767; vranov@ecav.sk;

 

DNES: 2. adventná nedeľa

Introit: „Ajhľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka...“  Iz 30, 27

Nedeľný verš: „Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ Lukáš 21, 28

Verš na mesiac december: „Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno.“        

                                                                                                                             Ž 130, 6

Téma: Pretrhnuté nebesá

Úvodné prelúdium

*** Zapálenie 2. sviece na adventnom venci ***

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: „Rosu dajte, nebesá zhora“ /ES str. XIX./

    Kňaz:  Rosu dajte, nebesá, zhora!

    Zbor:  A oblaky nech lejú spravodlivosť.

   Kňaz:  Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.

   Zbor:  Rosu dajte, nebesá, zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.

Pieseň-Kyrie: ES 1

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: Iz 35, 3-10

NZ text: 2Pt 1, 3-11

Pieseň: ES 14 (počas piesne požehnanie detí)

Evanjelium: Lk 21, 25-36

Pieseň-Krédo: ES 4

Kázeň (Iz 63, 19b)

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 24, v. 1- 4  

Antifóna č. 3

     Kňaz: Rosu dajte, nebesá, z výšin. Pane, zmiluj sa.

     Zbor: A z oblakov nech prší spravodlivosť. Pane, zmiluj sa.

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 24, v. 5-8  (Dnešná ofera je zvýšenou oferou pre CZ)

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Nedeľa 4.12.2016 – 2. adventná nedeľa

17.00  Večerné SB

* Utorok 6.12.2016 * Štvrtok 8.12.2016

17.00 Adventná večiereň

* Sobota 10.12.2016

10.00 Spoveď a VP pre starších

*Nedeľa 11.12.2016 – 3.adventná nedeľa.

9.00 SB v Kvakovciach

9.30 Hlavné SB a Detská besiedka

17.00 Večerné SB   

 

OZNAMY:

 

* Adventné večierne – budú sa konať v utorok a vo štvrtok o 17.00 hod. v chráme Božom.   

   Téma: Proroctvo Izaiáša o Mesiášskej ríši pokoja (Iz 11, 1-10). Povzbudzujeme Vás k účasti

   a tak k duchovnej príprave na slávenie Božieho príchodu medzi nás.

* Spoveď a VP pre starších členov sa bude prisluhovať v sobotu 10.12. o 10.00 hod.

* Spovede s VP sa budú prisluhovať v 2. – 4. adventnú nedeľu po hlavných SB.  Pred    

    Vianocami vo štvrtok 22.12. o 17.00 hod. Na 2.slávnosť vianočnú 26.12. počas SB.

* Záujemcov o prislúženie spovede a VP v domácnosti, v nemocnici nahláste na FÚ.

* Konfirmandi 2. ročník – v stredu o 17.00 hod. na fare.

* Konfirmandi 1. ročník – v piatok o 16.00 hod. na fare.

* Dorast – piatok o 17.00 hod. na fare.

* Mládež - sobota o 18.00 hod. v zborovke v kostole.

* Detská besiedka – býva každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

* MaMi Klub – štvrtok o 9.30 hod. na fare.

 

*** MANŽELSKÉ VEČERYneformálne stretnutie pre manželské dvojice sa uskutoční v sobotu 10.12.2016 o 17.30 na fare.

*** VIANOČNÝ KONCERT „Zrodilo sa Svetlo“– uskutoční sa v 4.adventnú nedeľu 18.12.2016 o 16.00 hod. v našom chráme Božom. V programe účinkujú chrámové spevokoly z Merníka a Vranova, organ: M. Vargovčák, violončelo: E. Marenčinová a sólo speváci.

 

*** Seniorátne stretnutie mládežesa uskutoční v sobotu 10.12.2016 v Merníku so začiatkom o 9.00 hod.

* Pečenie a predaj vianočných oblátok – prosíme ochotné sestry o pomoc. Tento týždeň piekli: O. Molnárová, A.Hanková, H. Kacvinská, H. Hladová, J. Šašurová, B. Pacolová.

Ďakujeme!

* Predaj biblických ročeniek a kalendárov na rok 2017 a kresťanských kníh pre dospelých aj deti (k Vianociam) – v predsieni kostola alebo na FÚ.

* Za prípravu chrámu Božieho ďakujeme rodinám: Vojtková, Brozová, Zaťková, Princová a Vodárová.

* Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame: rodiny Vysokých.

 

* VIANOČNÁ OFERA – ZP odsúhlasilo a odporúča tzv. zvýšenú oferu pre potreby nášho zboru počas 4 adventných nedieľ a to z dôvodu finančného zaťaženia pri oprave budovy MŠ. Prosíme Vás preto, a zároveň Vás v kresť. láske chceme motivovať k tomu, aby ste podľa svojich možností, vedení láskou k Bohu a cirkvi, mysleli tak aj na finančné výdavky, ktoré sú spojené s fungovaním nášho zboru. „Ochotného darcu miluje Boh!“   

 

MILODARY: Pri úmrtí mamy Heleny Hajníkovej obetuje dcéra Mária Hublerová na cirk. ciele 25,-€. – Anna Kruliková pri platení CP na cirk. ciele (MŠ) 10,-€, na kvety 10,-€ a na Prameň 6,-€. – Jaroslav Vyšňovský pri platení CP na Detskú besiedku 2,-€. Ďakujeme!

*Služba presbyterov: dnes: J. Sedlák, J. Višňovský; o týždeň: D. Roziková, A. Liberková   *Ofera z min. nedele: 229, 50 €. Ďakujeme!

* Výška CP na rok je stanovená na 6,-€.  Prosíme členov, ktorí si ešte nezaplatili CP, aby tak spravili čím skôr!

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy

Oznamy