O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 18.06.2017


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 1. nedeľa po Svätej Trojici

Starý introit: „Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou! Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.“ Ž 13,6

Nedeľný verš na týždeň: Kristus hovorí svojím učeníkom: „Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ Lukáš 10,16

Verš na mesiac jún: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ Sk 5,29

 

Hlavné SB – Téma: Veľké prikázanie lásky

*** Chlapčenský spevácky zbor BONIFANTES ***

Úvodné slovo, privítanie

Predspev: Najsvätejší

    Kňaz: Najsvätejší,

    Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista láskavého,

              zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil

              a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.

              Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor – vyznanie hriechov

   Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. 

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.   

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 374      

Sláva, Pozdrav, Kolekta

Evanjelium: Mk 12, 28-34

Apoštolské vierovyznanie

*** BONIFANTES ***

Pieseň: ES 648       

Kázeň: 5M 6, 4-9

Príhovorné modlitby  

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 461, v. 1-2          

*** BONIFANTES ***

Pieseň: ES 461, v. 3-4          

Antifóna č. 50      

   Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.

   Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. 

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

*** BONIFANTES ***

Ukončenie s podaním rúk   

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ:

* Dnes 18.6.2017 – 1.nedeľa po Svätej Trojici

  8.30  Kvakovce

  9.30  Hlavné SB

18.00  Večiereň

* O týždeň: 2. nedeľa po Sv. Trojici – Záver školského roku, 25.6.2017

  9.30  SB na záver šk. roku, s požehnávaním žiakov na letné prázdniny

18.00  Večiereň

                                                                                                                                           

OZNAMY:

* Biblické hodiny, Vyučovanie konfirmandov, Ma-Mi klub a skúšky spevokolu – v tomto školskom roku sú ukončené. * Stretávanie dorastu a mládeže – podľa dohody v piatok alebo v sobotu o 18.00hod.

* Tvorivé dielne pre dospelých streda 21.6.2017 o 18.00hod. na fare.

* Zasadnutie Zborového presbyterstva štvrtok 22.6.2017 o 18.00hod. na fare.

   * Anglický biblický tábor: 10. – 14. júla 2017. * Detsko-dorastenecký biblický tábor v Hermanovciach: 7.-12. august 2017.   

  * 20. Dištriktuálny deň VD – uskutoční sa v nedeľu 9. júla 2017 v TATRAN HANDBALL ARÉNE v Prešove. Služby Božie s VP začínajú o 9.30hod. Popoludní o 14.00 hod. nová opera „Hrad prepevný“. Bližšie info na plagáte.

  * Misijné dni VD – v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch v dňoch 20.-23.júla 2017. Téma: Obnovme svoj dom. Prihlasovanie elektronicky na www.vdecav.sk/dni .

* Upratovanie kostola – ďakujeme: A.Hanková.

   Na budúcu sobotu (13.00hod.) pozývame rodiny: Hajníkovci a Hájnikovci.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                 

KAZUÁLIE: Konfirmovaní: Matúš Banďoš, Anna Danková, Tomáš Fečko, Patrik Fekete, Janka Haňová, Marek Kirnág, Peter Kirnág, Šimon Kirnág, Juraj Kolesár, Andrea Slaninová, Katarína Škovierová, Samuel Šnajder, Antónia Tomková, Natália Tomková.

MILODARY:  * Pri konfirmácii na cirk. ciele: Milodar rodičov 140,-€. – Pri konf. Patrika Feketeho obetujú starí rod. Komenskí 20,-€, a starí rod. Feketeovci 20,-€. – Pri konf. Tomáša Fečka krstní rod. a stará mama 50,-€. – Pri konf. Mareka, Petra a Šimona Kirnágovcov rodičia a st. rodičia 100,-€. (na nový altánok). – Pri konf. Juraja Kolesára rodičia a krstní rod. 60,-€. – Pri konf. vnučky Janky Haňovej starí rod. Haňovci a Isákovci 80,-€ a krstná mama E. Lojová 50,-€ (na nový altánok). – Pri konf. Andrejky Slaninovej rodičia, st. rod. a krstní rod. 60,-€. – Pri konf. Natálie a Tonky Tomkových starí rod. 20,-€ a krstní rod. Tomkovci a Kachmanovci 20,-€.

* Cirk. ciele: Rod. Mikitová pri 8. narodeninách dcérky Natálky 20,-€. – BZ sestra pri 60.narodeninách 40,-€; - BZ sestra pri 75. narodeninách 30,-€; - Dcéry s rod. pri spomienke na svojich zosnulých rodičov Jána a Annu 30,-€; - Kvetoslava Vargová s rod. pri 3.výr. smrti manžela 30,-€; - BZ rod. pri 4. výr. smrti otca a pri spomienke na svojich zosn. príbuzných 20,-€. * Dobrovoľný príspevok na MŠ vo výške 20,-€: Mária Vagaská, Libuša Ondo-Eštoková, A. Hudáková, Milan Kmec, Kvetoslav Chmeľovský,  BZ rodiny spolu 60,-€. * Časopis Prameň: K.Chmeľovský 6,-€; M.Kmec 4,-€; L.Ondo-Eštoková 4,-€; M.Vagaská 5,-€; BZ r. 2€.      

* SED: Štefan Durkaj, Žalobín 50,-€; BZ sestra 2,-€. Ďakujeme!  

*Služba presbyterov: dnes: H. Madurová, E. Straková, o týždeň: J. Sedlák, J. Višňovský

* Ofera z minulej nedele: 118,30€.  * Výška CP 2017 vo výške 6,-€ na pokrsteného člena.

*** Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 8.30 – 16.00 hod.*

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy