O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 12.11.2017

Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; vranov@ecav.sk

 

 

DNES: 22. nedeľa po Sv. Trojici

Heslo na rok 2017: Hospodin hovorí: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.“ Ezechiel 36, 26

Verš na mesiac november: Hospodin hovorí: „Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ Ezechiel 37, 27

Starý introit: „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“  Žalm 4, 9

Nedeľný verš na týždeň: Ježiš hovorí: „Ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“ Luk 17,21

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Téma SB: Vonkajší a vnútorný človek

Úvodné slovo

Predspev: „Najsvätejší...“

Kyrie-Pieseň: ES 195

Glória/Sláva

Pozdrav

Kolekta

SZ text: Jób 14, 1-6

NZ text/Epištola: R 14, 7-9

Pieseň: ES 560 (požehnávanie detí)

Evanjelium: L 17, 20-24

Krédo-Pieseň: ES 197

Kázeň ( 2Kor 4,16-18  )

Príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 445, v. 1-3

Antifóna č. 83

   Kňaz: Nikto z nás nežije sebe a nik sebe ani neumiera.

   Zbor: Lebo či žijeme, či umierame, Pánovi sme.

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 445, v. 4-6

Ukončenie s podaním rúk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH CEZ TÝŽDEŇ

 

* Dnes: 22. nedeľa po Sv. Trojici, 12.11.2017

      9.30  Hlavné SB;  Detská besiedka

    17.00 Večerné SB: Piesne: 326, 667, 498 A.82

                                     Kázeň: 1Pt 4, 7-8

 

* Nedeľa o týždeň: Predposledná nedeľa v cirk. roku – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho (20.výročie)

     9.30  Slávnostné služby Božie – 20. výročie pamiatky posvätenia Chrámu Ducha Svätého

     (Večerné SB ani detská besiedka nebudú!)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OZNAMY

* Detská besiedka – býva každú nedeľu v čase konania služieb Božích po druhej piesni.

* Požehnanie pre deti je určené pre všetky deti (aj bábätká). Koná sa pravidelne na hlavných

   službách Božích počas druhej piesne.

* Stretnutie dorastu – v piatok nebude. * Mládež – v sobotu o 17.00 hod.

* Vyučovanie konfirmácie: tento týždeň nebude!

* Biblická hodina – v stredu o 17.30 hod. na fare.

* Spevokoldnes po večierni v kostole a vo štvrtok o 18.00 hod. na fare.

* MaMi-klub – v piatok nebude.  * Pobožnosť v SED – v piatok nebude. (štátny sviatok)

* MOS – bude v sobotu o 9.00 hod. v zborovej sieni v kostole.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DÁVAME DO POZORNOSTI:

* 20. výročie posvätenia Chrámu Ducha Svätého*  Vďační Pánu Bohu za Jeho veľkú dobrotu a požehnanie, Vás srdečne pozývame na slávnostné služby Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia nášho chrámu – Chrámu Ducha Svätého, ktoré sa uskutočnia v nedeľu o týždeň - 19.11.2017 o 9.30 hod. Slávnostným kazateľom bude d. p. emer. gen. biskup Dr. h.c. prof. ThDr. Július Filo.

* Prosíme ochotné sestry o napečenie koláčov, a aby sa zapísali pri službe. Do vašej pozornosti dávame aj oferu zo služieb Božích na pokrytie nákladov spojených so slávnosťou. Ďakujeme!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Seniorátne stretnutie spevokolov – sa uskutoční v poslednú nedeľu v cirk. roku - 26.11.2017 o 15.00 hod. v ev. kostole v Soli. Na prehliadku ste srdečne pozvaní. Vystúpi aj náš chrámový spevokol.

* Najbližšia spoveď s VP sa bude prisluhovať v 1.adventnú nedeľu – 3.12.2017 v rámci SB. V 2. a 3. adventnú nedeľu sa bude prisluhovať po skončení SB, v 4. adv. nedeľu v rámci SB.

* Adventný koncert – pozývame Vás na tradičný predvianočný koncert, ktorý sa uskutoční v 1. adventnú nedeľu – 3. 12. 2017 o 16.00 hod. v našom chráme. Pozvanie prijal zborový spevokol z Vyšného Žipova.

* Vianočný večierok pre konfirmandov- sa uskutoční 8.12.2017 o 16.00 hod.

* Mikuláš pre deti – pripravujeme na sobotu 9.12.2017 o 16.00hod. na fare.

* Vianočné tvorivé dielne pre deti – pripravujeme na sobotu 16.12.2017 o 14.00 hod.

* Predaj biblických ročeniek a kalendárov na rok 2018: Tesnou bránou – 3,50-€; Hrad prepevný 3,50€; Stolový ev. kalendár – 3, 30€. (v kostole alebo na FÚ)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Upratovanie kostola - Ďakujeme: Anna Marcinčinová, Margita Kolesárová s dcérami.

* Na budúcu sobotu (18.11. o 13.00 hod. ) pozývame rodiny: Ružena Komenská, Milan Kopko ml., Pavol Kopko, Jozef Kozák 

* V sobotu o dva týždne (25.11.) pozývame rodiny: Ján Kopko, Martin Kopko, Tibor Kolesár, Dušan Kotuľák, Jozef Kotuľák 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie):

- zosobášení: Denis Fábry a Jana Krištanová

- pochovaní: Vladimír Hudacký (66r.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MILODARY: Cirk. ciele: Pri sobáši Jany Krištanovej a Denisa Fábryho obetujú rodičia Krištanovci 50,-€ a krstní rodičia Hajníkovci 20,-€. – Pri pohrebe brata a príbuzného Vladimíra Hudackého obetuje pozostalá rodina  130,-€. – BZ sestra prosiac Pána Boha o pomoc pri operácii mamky obetuje 10,-€. – BZ rod. pri životnom jubielu dcéry obetuje 30,-€. * Dobrovoľný príspevok MŠ Dlhá vo výške 20,-€: H. Kožejová, E. Pavlová, Vl. Zubko, rod. Hudacká 10,-€. *Časopis Prameň: rod. Streňová 5,-€; rod. Hudacká 10,-€; *SED: BZ rod. 20,-€. *Spevokol: rod. Hudacká 10,-€ *Besiedka: BZ sestra 10,-€ Ďakujeme!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Služba presbyterov: dnes: M. Hudacký, J. Švarbalík; v nedeľu o týždeň (19.11.2017): A. Hanková, H. Hladová.

* Ofera z min. nedele: 147, 60 €. Ďakujeme!

* Pokladničné hodiny na FÚ: po-pi 8.30–12.30 hod. (st a pi do 16.00 hod; okrem štátnych sviatkov)

* Výška CP na rok je stanovená na 6,-€. * Prosíme členov, ktorí si ešte nezaplatili CP za tento rok, aby podľa možností tak spravili čím skôr!

 


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy