O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 3.6.2018


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 1. nedeľa po Svätej Trojici - 3. 6. 2018

Heslo na rok 2018: Hospodin hovorí: „Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie Jána 21,6

Verš na jún: „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov.“ List Židom 13,2  

Starý introit: „Ale ja dúfam v Tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad Tvojou pomocou! Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil.“ Ž 13,6

Nedeľný verš na týždeň: Kristus hovorí svojím učeníkom: „Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“ Lukáš 10,16

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma: TRI ZÁKLADNÉ ÚLOHY CIRKVI

Program služieb Božích:

Organová hudba * Úvodné slovo- privítanie – Predspev: Najsvätejší – Pieseň-Kyrie: ES 186 – Sláva – Pozdrav – Kolekta – SZ text: 5M 6, 4-9 – NZ text: Sk 2, 42-47 – Pieseň: ES 648 (požehnávanie detí) – Evanjelium: Mt 5, 13-16 – Pieseň-Krédo: ES 203 – Kázeň (Mk 1, 29-39)Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby – Oznamy – Apoštolské požehnanie – Pieseň: ES 222, v. 1 – Antifóna č. 55 Kňaz: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky.  Zbor: A velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.  Záverečná kolektaÁronovské požehnaniePieseň: ES , v.2-3 * Ukončenie s podaním rúk *

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

*Dnes: 1. nedeľa po Sv. Trojici, 3. 6. 2018

 9.00   Kvakovce

 9.30   Hlavné SB, Detská besiedka

18.00  Večiereň - Téma: 10 Božích prikázaní - úvod

Piesne:  229, 443, 434 A. 50  *** Kázeň: 2M 20, 1-2 (Božia suverenita)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Nedeľa o týždeň 10. 6. 2018 – 2. nedeľa po Svätej Trojici

9.30  Hlavné SB, Detská besiedka

*** V rámci SB sa uskutoční sľub novozvolených presbyterov.***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                      

AKTIVITY CEZ TÝŽĎEŇ:

Biblické hodiny sme ukončili. - Spevokol: štvrtok 7.6.2018 o 18.00 hod. - Konfirmandi – 1.ročník v piatok o 15.45 na fare. - Dorast/mládež: v piatok o 16.30 hod. - Pobožnosť v SED: v piatok o 9.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAMY:

* VOĽBY predsedníctva ECAV a dozorcu VD:

  • Podľa rozhodnutia zborového presbyterstva nášho zboru sa v nedeľu 17. 6. 2018 budú v rámci SB konať voľby predsedníctva ECAV (g. biskup a g. dozorca) na roky 2018 – 2024 a tiež voľba dištriktuálneho dozorcu VD ECAV.

Kandidáti na generálneho biskupa: 1. Ivan Eľko, 2. Sidónia Horňanová, 3. Katarína Hudáková, 4. Marián Kaňuch.

Kandidát na generálneho dozorcu: 1. Ján Brozman.              

Kandidát na dozorcu VD: 1. Ľubomír Pankuch.

* V CZ:

  • Koncert speváckych súborov – piatok 15.6.2018 o 18.00 hod. v našom chráme. Podujatie sa koná v rámci Vranovských zborových slávností.

  • Zborový cyklovýlet: Je naplánovaný na sobotu 16.6.2018 o 10.00 hod. Trasa: Vranov – Merník – Michalok. Bližšie info bude zverejnené o týždeň.

  • Anglický biblický tábor – v termíne 9. – 13. júl 2018. Kontakt: brat presbyter Jozef Višňovský.

  • Detsko-dorastenecký letný tábor Hermanovce -  v termíne 30. júl – 4. august 2018. Kontakt: brat presbyter Jozef Višňovský (0907 661 432)

* V ŠZS/VD/ECAV:

  • Seniorátne stretnutie detí – 9.6.2018 v Hanušovciach v Kultúrnom dome o 9.00hod.

  • VI.Evanjelické cirkevné dni ECD – 29.6. – 1.7.2018 vo Zvolene. Na nedeľu 1.7. 2018 v prípade dostatočného záujmu plánujeme objednať autobusový zájazd - záujemcovia nech sa napíšu na papier v predsieni kostola.

  • SEMFEST – 5. – 8.7.2018, Lenka pri Tornali.

  • Misijné dni VD – 30.8 – 2.9.2018 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

  • Dištriktuálny deň VD – 16.9.2018 Poprad

UPRATOVANIE chrámu: * Ďakujeme: Soňa Perejdová. *Na sobotu (9.6.) pozývame rodiny: Emília Radiková, Štefan Repčín, Oľga Romanová, Darina Ropoviková, Ľubomír Rozkoš.

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby...) Sobášení: MUDr. Lukáš Krištan a Ing. Simona Perejdová; Ing. Tomáš Tkáč a Ing. Miroslava Mitaľová.  

Konfirmovaní: Minulú nedeľu Sv. Trojice 27.5.2018 boli v našom CZ konfirmovaní: Erik Bombár, Alexander Filo, Simona Gešperová, Peter Kertis, Šimon Krišta, Ľubomír Krištan, Matej Pidaný, Samuel Saladiak, Samuel Skyba, Timea Šnajderová, Michaela Trebunová, Richard Vyšňovský, Patrícia Zubková, Patrik Žužo.

MILODARY:  * Pri konfirmácii na cirk.ciele: Rodičia spolu 150,-€; - Pri konf. Petra Kertisa starí a krstní rodičia 60,-€ - Pri konf. Šimona Krištu starí a krstní rod. 60,-€; - Pri konf. Ľubomíra Krištana krst. mama 50,-€, krstný otec Jaroslav Krištan 50,-€, babka Anna Krištanová 50,-€ a starká Mária Kamenská 50,-€; - Pri konf. Mateja Pidanýho rod. Švarbalíková, Pidanýová a Knutová 100,-€; - Pri konf. Samuela Saladiaka starí rod. Saladiakovci 50,-€ a starí rod. Sedlákovci 50,-€. – Pri konf. Michaely Trebunovej rodičia 20,-€; - Pri konf. Richarda Vyšňovského rodičia, krtní a starí rod. 50,-€; - Pri konf. Patrika Žužu rodičia a babka A. Dankovičová 30,-€. *Cirk. ciele: Pri sobáši manželov Krištanovcov rodičia 50,-€ - Pri sobáši manželov Tkáčových rodičia 20€. – Pri úmrtí sestry Anny Lukačínovej obetuje sestra s rod. 50,-€; - Pri 1. výr. smrti Margarétky Sabolovej obetujú: babka A.Sabolová 100,-€, krstní rod. Krištanovci 50,-€, strýko a teta 40,-€;  - Pri 4. výr. smrti otca a 15. výr. smrti mamy obetujú dcéry Darina a Milka s rod. 70,-€; - BZ rodina zo Skalice 150,-€; - BZ brat 100,-€; *Pri platení CP prispeli: BZ rod. 30,-€ na c.c., 10€ na Prameň, 30€ na SED, 20€ na Besiedku; Jozef Kertis 3€ na Prameň; Jozef Krištan 10€ na Spevokol; Ján Krištan 12€ na c.c.; Libuša Ondo-Eštoková 4€ na Prameň; Vladimír Vysoký 20,-€ na c.c. a 6€ na Prameň; Emília Ďurášová 10€ na c.c.; Marcela Pavlová 10€ na c.c.; Ľubomír Hajník 5€ na Prameň; Tatiana Spustová 16€ na Besiedku; Milan Boroš 50€ na c.c. a 4€ na Prameň; BZ sestra 20€ na c.c. a 5€ na Prameň.  --- Ďakujeme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Služba presbyterov: dnes: E. Straková, D. Bodnárová; nedeľa o týždeň 10.6.2018: J. Beňo, D. Stredný.  

* Ofera z minulej nedele: 171, 73,-€. Ďakujeme! * Výška CP na rok 2018 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena. Ďakujeme všetkým, ktorí si už teraz, v 1.polroku uhrádzate cirkevný príspevok(CP-daň). Prosíme ďalších členov o včasné zaplatenie CP (najlepšie v 1.polroku). CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 6,-€ na osobu a rok.

* Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 9.00–16.00 hod. (okrem štátnych sviatkov)

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy