O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 02.09.2018


Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337;

vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 14. nedeľa po Svätej Trojici – Veni Sancte; 2. 9. 2018

Heslo na rok 2018: Hospodin hovorí: „Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie Jána 21,6

Verš na september: „Boh všetko krásne učnil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc.“

                                                                                                                                     Kazateľ 3, 11  

Vstupný introit: „Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.“ Žalm 84, 6

Nedeľný verš na týždeň: „Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia.“ Žalm 103, 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBY BOŽIE „VENI SANCTE“ na začiatok školského roku s Večerou Pánovou

Téma: Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania...

Úvodná hudba

Úvodné slovo/privítanie

Predspev: Najsvätejší

Konfiteor – vyznanie hriechov

  Zbor: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj a nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a)zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý. Amen.

Pieseň: ES 381

Sláva

Pozdrav

Kolekta

Evanjelium: Mt 7, 24-27

Apoštolské vierovyznanie

Pieseň: ES 633

KÁZEŇ (Ž 127)

Modlitby „Veni Sancte“ za nový školský rok

   Po každej prosbe zbor spieva: „Kyrie, Kyrie elejson“ (2x)

Požehnávanie žiakov, študentov a pedagógov pri oltári

VEČERA PÁNOVA - Prípravná modlitba k VP, liturgia...

  Počas prisluhovania spievame piesne: ES 496, 493, 603

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 366, v. 1  

Antifóna č. 61  

   Kňaz: Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý. Sláva Bohu!

   Zbor: Veď Jeho milosť trvá naveky. Sláva Bohu!  

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 366, v. 2-3   

* Ukončenie s  podaním rúk *

 

 

 

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* Služby Božie DNES - 2. 9. 2018 – 14. nedeľa po Svätej Trojici

9.30  Hlavné SB „Veni Sancte“ s VP

18.00  Večerné SB *** Téma: 3. Božie prikázanie-2M 20, 8-11 (Deň sviatočného odpočinku)

                                    Piesne: 406, 342, 413 A.50

* Služby Božie 9. 9. 2018 – 15. nedeľa po Svätej Trojici

 9.00  SB v Kvakovciach

 9.30  Hlavné SB

18.00  Večerné SB

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBOROVÉ OZNAMY

* Zborové presbyterstvo – porada ZP sa uskutoční zajtra, v pondelok 3.9.2018 o 18.00 hod. na fare.

* Spevokol – štvrtok 6.9.2018 o 18.00 v kostole.

* Oblastné stretnutie Modlitebného spoločenstva (MOS) – sa uskutoční v našom Chráme DS v sobotu 8.9.2018 o 9.00 hod.

* Dištriktuálny deň VD ECAV sa uskutoční v nedeľu 16.9.2018 v Poprade. Povzbudzujeme k účasti. Záujemcovia o autobusový zájazd sa môžu prihlásiť na FÚ alebo napísať na papier v predsieni kostola.

* Konfirmačné vyučovanie – rodičom detí, ktoré do 1.9.2018 dovŕšia vek 12 rokov odporúčame vziať si prihlášku na konfirmačné vyučovanie, ktorú nájdete v predsieni kostola na stolíku. Vypísanú prihlášku doneste na FÚ na stretnutie rodičov. Prvé spoločné stretnutie rodičov konfirmandov 1. a 2. ročníka sa uskutoční v piatok 14. 9. 2018 o 17.00 hod.

* ZBOROVÝ VÝLET/ZÁJAZD – je naplánovaný na 28.9 – 30.9.2018 do mesta Skalica. Súčasťou bude vystúpenie nášho spevokolu na SB v Skalici, v programe je prehliadka historického centra, pamiatok mesta a návšteva okolia. Bližšie informácie, cena zájazdu budú ohlásené o týždeň. Záujemcovia sa môžu začať prihlasovať na FÚ.  

*V utorok 4.9.2018 o 9.00 hod. sa na Námestí slobody pred AOC uskutoční slávnostná akadémia s odovzdaním čestného názvu „Gymnázium Cyrila Daxnera“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRATOVANIE chrámu: Ďakujeme: rodine Tomkovej z Vranova-Lomnice. * Na sobotu (8.9.) pozývame rodiny: Jozef Tomory, Anna Treľová, Norbert Trebuna, Jana Tomková, Pavol Tarkanič * Na sobotu o dva týždne (15.9.) pozývame: Andrea Tóthová, Dušan Uhorščák, Ján Uhorščák, Viera Ujčeková, Mária Vagaská

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby)

Pochovaná: +Helena Šalantayová, rod. Borošová (78r.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MILODARY: *Cirkevné ciele: Pri pohrebe manželky, mamy, starej mamy Heleny Šalantayovej obetuje manžel Ján Šalantay s rod. 150,-€; brat Jaroslav Boroš s rod. 50,-€. -  Pri pohrebe manžela a otca Jozefa Kmeca v Čaklove obetuje pozostalá manželka a deti s rodinami 100,-€. – Ďakujeme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Služba presbyterov: o týždeň 9.9.2018: A. Hanková, D. Rožeková.  * Ofera z minulej nedele: 92,85€. Ďakujeme! * Výška CP na rok 2018 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena. Ďakujeme všetkým, ktorí si včas uhradili cirkevný príspevok (CP-daň) za rok 2018. Prosíme ďalších členov o včasné zaplatenie CP. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 6,-€ na osobu a rok.

* Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 9.00–16.00 hod. (okrem štátnych sviatkov)

 
AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy