O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 16.09.2018

                  Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337;

vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com

 

DNES: 16. nedeľa po Svätej Trojici – 16. 9. 2018

Heslo na rok 2018: Hospodin hovorí: „Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Zjavenie Jána 21,6

Verš na september: „Boh všetko krásne učnil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc.“

                                                                                                                                     Kazateľ 3, 11  

Vstupný introit: „Ó Hospodine, nakloň ucho a vyslyš ma, lebo som biedny a úbohý.“ Ž 86,1

Nedeľný verš na týždeň: Ježiš Kristus: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“ Matúš 11,28

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SLUŽIEB BOŽÍCH

Téma: Duchovný rast č. 1 – Blízkosť s Bohom.

Úvodná hudba

Úvodné slovo/privítanie

Predspev: Najsvätejší

Konfiteor – vyznanie hriechov

Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.  

  Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

  Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.    

  Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

Pieseň: ES 374 – požehnanie detí

Sláva, Pozdrav, Kolekta

SZ text: Iz 45, 18-25

NZ text: R 15, 4-7

Pieseň: ES 483

Evanjelium: Mt 11, 25-30

Pieseň-Krédo: ES 203

KÁZEŇ

Ďakovná modlitba a príhovorné modlitby

Oznamy a apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 250, v. 1-2  

Antifóna č. 60  

   Kňaz: Slúžte Hospodinu v bázni a veseľte sa v Ňom.  

   Zbor: Blahoslavení, čo sa k Nemu utiekajú.   

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie

Pieseň: ES 250, v. 3-4   

* Ukončenie s  podaním rúk *

OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* DNES: Služby Božie 16. 9. 2018 – 16. nedeľa po Svätej Trojici

 9.30  Hlavné SB, Detská besiedka

18.00  Večerné SB

          Piesne: 354, 566, 437 A.87                          

          Kázeň: 2M 20,13 (5.Božie prikázanie – Nezabiješ!) – Povzbudzujeme Vás k účasti!

 

 

*O TÝŽDEŇ: Služby Božie 23. 9. 2018 – 17. nedeľa po Svätej Trojici

 9.30  Hlavné SB – v rámci nich Volebný konvent pre voľbu generálneho biskupa ECAV;

          Detská besiedka

18.00  Večerné SB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZBOROVÉ OZNAMY

* Volebný konvent – Druhé kolo volieb generálneho biskupa sa v našom zbore uskutoční v nedeľu o týždeň – 23.9.2018 počas dopoludňajších služieb Božích. Do volieb postupujú dvaja kandidáti: br. Ivan Eľko a br. Marián Kaňuch. Prosíme Vás o vaše modlitby za prebiehajúci proces volieb a za upokojenie napätej situácie v našej ECAV.

* Detská besiedka – Z dôvodu prác v dolných priestoroch chrámu, bude zatiaľ prebiehať v zborovej sieni na fare. Deti dostanú požehnanie počas prvej piesne a v sprievode sa odoberú na faru, kde si pre ne môžu prísť rodičia po skončení SB.

* MaMi klub – pozývame mamičky na MD k stretnutiam v stredu o 10.00 hod. na fare.

* Biblická hodinapozývame v stredu 19.9.2018 o 17.30 v zb. sieni na fare.

* Spevokol – štvrtok 20.9.2018 o 18.00 v kostole.

* Konfirmačné vyučovaniev piatok 21.9.2018 o 17.00 hod. pre 1. aj 2. ročník.

 Stále je možnosť prihlásiť deti, ktoré do 1.9.2018 dovŕšili vek 12 rokov. Prihláška je k dispozícii v predsieni kostola na stolíku. Vypísanú prihlášku doneste na FÚ.

*** ZBOROVÝ VÝLET/ZÁJAZD – je naplánovaný na 28.9 (pi) – 30.9.2018 (ne) do mesta Skalica. Súčasťou bude vystúpenie nášho spevokolu na SB v Skalici, v programe je prehliadka historického centra, pamiatok mesta a návšteva okolia (Bradlo). Povzbudzujeme Vás, bratia a sestry k účasti. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na FÚ a zapisovať na papier v predsieni kostola.    

* Dňa 22.9.2018 (so) sa v Prešove uskutoční Konferencia pre pracovníkov detských besiedok a dorastu. Z nášho zboru sú vyslané naše mladé sestry, modlime sa za ich službu.

* Seniorátne stretnutie mužov a žien sa uskutoční 30. 9. 2018 so začiatkom o 16.00 hod. v chráme Božom v Bystrom. Témou „Martin a Katarína Lutherovci“ poslúžia manželia Marián a Oľga Kaňuchovci zo Žiliny.

*Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2018/2019 – prebieha na všetkých 4 Základných školách v meste a na Gymnáziu C. Daxnera, Obchodnej akadémii, SOŠ A. Dubčeka a SOŠ drevárskej. Vyučujú obaja zboroví farári, sestry katechétky D. Roziková a A. Vysoká a br. farár Ľ. Kubačka.

UPRATOVANIE chrámu:

Ďakujeme: rodine Dušana Uhorščáka, Márii Vagaskej, Viere Ujčekovej, Blažene Marenčinovej a Milene Sabovíkovej.

* Na sobotu o týždeň 22.9.2018 pozývame: Ľubomír Vagaský, Jozef Vagner, Michal Vagner, Dušan Vangor, Edita Vardžíková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnosť dobrovoľnej finančnej podpory: Môžete podporiť VŚ štúdium našej sestry kantorky S. Sabovíkovej, ktorá začala študovať v Holandsku. Účet: SK28 1100 0000 0029 3302 1398. Ďakujeme!   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAZUÁLIE (krsty, sobáše, pohreby): Pokrstení: Markus Novák

Pochovaní: + Ján Kirnág (73r.)

Ohlášky: V sobotu 22.9.2018 o 15.00 uzavrú v našom chráme kresťanské manželstvo: Lukáš Terray (ev.a.v.) a Daniela Juhásová (ev. a.v.)  

MILODARY: Pri pohrebe manžela, otca, st. otca a brata Jána Kirnága obetujú: manželka so synmi 200,-€ na cirk. ciele, 100,-€ na SED, 20,-€ na Prameň; ostatná rodina a priatelia 200,-€ na cirk. ciele. – Pri 10.výr. smrti Jozefa Boroša a pri spomienke na mamu Alžbetu obetuje spomínajúca rodina na cirk. ciele 100,-€. – Pri krste Markusa Nováka obetujú rodičia, starí a krstní rodičia na cirk. ciele 50,-€. – Úprimne ďakujeme!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Služba presbyterov: dnes: M. Sabovíková, B. Marenčinová; o týždeň 23.9.:I. Vojtková, A. Liberková.

* Ofera z minulej nedele: 93,83 €. Ďakujeme!

* Výška CP na rok 2018 zostáva nezmenená vo výške 6,-€ na pokrsteného člena. Ďakujeme všetkým, ktorí si včas uhradili cirkevný príspevok (CP-daň) za rok 2018. Prosíme ďalších členov o včasné zaplatenie CP. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 6,-€ na osobu a rok.

* Pokladničné hodiny na FÚ: streda a piatok 9.00–16.00 hod. (okrem štátnych sviatkov) 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy