O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 19.1.2020

               Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; 

vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com 

 

DNES: 2. nedeľa po Zjavení – 19.  1. 2020

Heslo na rok 2020: „Verím! Pomôž mojej nevere!“ Marek 9,24

Verš na január: „Verný je Boh.“ 1K 1, 9  

Vstupný introit: „Nech sa Ti klaniqa celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno!“  Žalm 66,4

Verš na týždeň: „Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.“ J 1,16

Liturgická farba: zelená

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SLUŽIEB BOŽÍCH

Téma: Byť vo veciach svojho Otca.

Úvodné slovo/privítanie

Predspev: Ó, Ježiši, Tvoje narodenie

Konfiteor – vyznanie hriechov

Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.  

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.    

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.  

Pieseň: ES 211  

Sláva

Pozdrav 

Kolekta

SZ text: Iz 49, 1-7

NZ text: 1K 1, 3-9 

Pieseň: ES 213  (počas piesne požehnávanie detí)

Evanjelium: J 1, 15-18

Pieseň-Krédo: ES 203

KÁZEŇ (L 2, 41-52)        

Pokázňová modlitba, príhovorné modlitby

Oznamy, Apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 559, v.1      

Antifóna č.18    

     Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.         

     Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.                  

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie 

Pieseň: ES 559, v. 2-3 

Ukončenie s  podaním rúk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* DNES: 2. nedeľa po Zjavení, 19.1.2020

  9.00   SB v Kvakovciach // 9.30   Hlavné SB / Detská besiedka

17.00   Večiereň – Kázeň: J 2, 1-11 -- Piesne: ES 366, 639, 633 A.88

* ŠTVRTOK 23.1.2020

17.00  Stredtýždňové večerné SB

* NEDEĽA O TÝŽDEŇ: 3.nedeľa po Zjavení, 26.1.2020

  9.30   Hlavné SB / Detská besiedka

15.00   Ekumenická bohoslužba // Večiereň nebude.

 

ZBOROVÉ OZNAMY

* Detská besiedka:  Deti začínajú na službách Božích, počas druhej piesne sú požehnávané pri oltári a odchádzajú na besiedku v sprievode vyučujúcich. Požehnanie je určené aj pre maličké deti/bábätká spolu s rodičmi. 

* Vyučovanie konfirmandov: v piatok 24.1.2020 o 16.00 hod. 1. a 2.ročník. 

* Dorast/Mládež: v piatok 24.1.2020 o 17.00 hod.  

*** Detský spevácky zbor: Srdečne pozývame deti, ktoré rady spievajú, hrajú sa hudobno-pohybové hry a chceli by spevom chváliť Pána Boha, na stretnutie zboru, ktoré sa uskutoční  v piatok 24. 1. 2020 o 18.00 hod. na fare. Tešíme sa na Vás , príďte medzi nás! Môžu prísť aj rodičia! Rozšírte túto správu vo vašom okolí. 

*** Stredtýždňové večerné SB: Od nového roku ponúkame možnosť prísť uprostred týždňa do chrámu Božieho na večerné služby Božie, ktoré budú bývať vo štvrtok o 17.00 hod. Povzbudzujeme Vás k účasti. 

* Skúšky spevokolu budú bývať následne po skončení štvrtkovej večierne (18.00-19.00). Týmto pozývame do nášho spevokolu aj nových, mladších členov zboru, oslovujeme najmä mužov/bratov, aby prišli a rozšírili mužské hlasy. 

* Biblické hodiny: utorok 21.1.2020 o 17.00hod. (Téma: rozdiely v učení medzi rímskymi katolíkmi a ev. luteránmi). Srdečne pozývame a povzbudzujeme k účasti, zvlášť členov ZP. 

* Ekumenická bohoslužba: V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutoční v našom meste Ekumenická bohoslužba v nedeľu 26.1.2020 o 15.00 hod. v našom chráme. Srdečne pozývame! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIPRAVUJEME:

* Detský karneval – sobota 8.2.2020 o 16.00 hod. na fare.

* Stretnutia mužov – presný termín prvého stretnutia bude vopred ohlásený.

* Valentínsky večer pre manželov – termín a miesto upresníme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* AGAPÉ po skončení nedeľných SB: Bratia a sestry, od budúcej nedele Vás pozývame k príprave jednoduchého pohostenia v nedeľu po Službách Božích. K službe sa môžete zapísať do zoznamu položeného na stolíku v chodbičke kostola. Ďakujeme a povzbudzujeme. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modlíme sa za:

∙ požehnaný rok 2020

∙ prípravu zborového konventu, rozpočtu a prác na rok 2020

∙ nadchádzajúce parlamentné voľby na Slovensku (29.2.2020)

∙ duchovnú obnovu (revitalizáciu) cirkevného zboru a ECAV: nových (staronových) členov 

   spevokolu, stretnutia mužov, dorastu a mládeže, detský spevácky zbor 

∙ službu kaplánov, farárov, seniorov a biskupov ECAV; duchovné povolanie mladých 

   k duchovnej službe v ECAV

∙ požehnané ekumenické vzťahy vo Vranove nad Topľou a na Slovensku ∙ vedenie mesta 

   Vranov nad Topľou, za vládu   

   SR -1Tim 2,1-3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UPRATOVANIE chrámu: 

* Za prípravu chrámu k dnešnej nedeli ďakujeme: M..Sabolová s dcérou Lenkou, Drahomíra Bodnárová, Milka Straková s manželom Štefanom, Emília Sciranková.

* Na sobotu o týždeň 25.1.2020 o 13.00 hod. pozývame: Silvia Saladiaková, Ján Sedlák (Dubník), Stanislav Semjan, Juraj Semjan, Justína Semjanová, J. Beňo, D. Stredný 

* Na sobotu o dva týždne 1.2.2020 o 13.00 hod. pozývame: Jaroslav Sedlák, Michal Semko, Vlasta Setafínová, Helena Skliňárová, Róbert Skliňár, M. Smolko, R. Berta 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MILODARY: Pri platení CP prispeli: rod. Lukičová na cirk. ciele 20,-€; Martin Maťaš na Spevokol 10,-€; Vladimír Žipaj na čistiace prostriedky; Michal Chovanec na SED 10,-€. – Milodary z predaja vianočných oblátkov: CZ 100,-€, SED 80,-€, MOS 35,-€, Spevokol 35,-€, Besiedka 20,-€; balíčky pre deti na Štedrý večer v hodnote 265,60€ 

Úprimne ďakujeme!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy