O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Nové príspevky
Zoznam presbyterov
Nové fotky v galerii
Výročná správa DDŠ

Informačný list 26.01.2020

      Informačný list Cirkevného zboru ECAV Vranov nad Topľou

Štúrova ul. 3; 057/446 10 33; 0907 132 767; 0918 828 337; 

vranov@ecav.sk; vargovcak79@gmail.com 

 

DNES: 3. nedeľa po Zjavení – 26. 1. 2020

Heslo na rok 2020: „Verím! Pomôž mojej nevere!“ Marek 9,24

Verš na január: „Verný je Boh.“ 1K 1, 9  

Vstupný introit: „Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!“ Ž 97,1

Verš na týždeň:„A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.“ L 13,29

Liturgická farba: zelená

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM SLUŽIEB BOŽÍCH

Téma: Jednota v Kristovi.

Úvodné slovo/privítanie

Predspev: Ó, Ježiši, Tvoje narodenie

Konfiteor – vyznanie hriechov

Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy.  

   Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou.

   Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť.    

   Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.  

Pieseň: ES 237  

Sláva

Pozdrav

Kolekta

1. Čítaný text: Sk 10, 21-35

2. Čítaný text: R 1, 13-17 

Pieseň: ES 570    (počas piesne požehnávanie detí)

Evanjelium: L 13, 22-30

Krédo: Apoštolské vierovyznanie 

Pieseň: ES 623  

KÁZEŇ        

Pokázňová modlitba, príhovorné modlitby

Oznamy, Apoštolské požehnanie

Pieseň: ES 566, v.1-3      

Antifóna č. 63    

     Kňaz: Posväť nás, Pane, aby sme všetci jedno boli.

     Zbor: Aby svet uveril, že Ťa Otec poslal.                     

Záverečná kolekta

Áronovské požehnanie 

Pieseň: ES 566, v.4-6  -- Ukončenie s  podaním rúk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** OZNAM O SLUŽBÁCH BOŽÍCH:

* DNES: 3. nedeľa po Zjavení, 26.1.2020

9.30      Hlavné SB / Detská besiedka

15.00    Ekumenická bohoslužba // Večiereň nebude.

* ŠTVRTOK 30.1.2020

17.00   Stredtýždňové večerné SB

* NEDEĽA O TÝŽDEŇ: Posledná po Zjavení, 2.2.2020

  9.30  Hlavné SB // Besiedka nebude.

           Večiereň nebude.

ZBOROVÉ OZNAMY

* Detská besiedka:  Deti začínajú na službách Božích, počas druhej piesne sú požehnávané pri oltári a odchádzajú na besiedku v sprievode vyučujúcich. Požehnanie je určené aj pre maličké deti/bábätká spolu s rodičmi. 

* Vyučovanie konfirmandov, * Dorast/Mládež, * Detský spevácky zbor a * Spevokol dospelých tento týždeň nebudú. (Polročné prázdniny)  

* Biblická hodina: utorok 28.1.2020 o 17.00 hod. (Téma: rozdiely v učení medzi rímskymi katolíkmi a ev. luteránmi). Srdečne pozývame a povzbudzujeme k účasti. 

* Ekumenická bohoslužba: V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (19.1.-25.1.) sa uskutoční v našom meste Ekumenická bohoslužba v túto nedeľu 26.1.2020 o 15.00 hod. v našom chráme. Srdečne pozývame! 

* V nedeľu 2.2.2020 sa v Prešove uskutoční inštalácia biskupa VD ECAV Mgr. Petra Mihoča. Priamy prenos zo služieb Božích bude vysielať RTVS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIPRAVUJEME: 

* Detský karneval – sobota 8.2.2020 o 16.00 hod. na fare. Téma: Stvorenie. Masky si môžete požičať u našej sestry V.Lakomcovej v Komunále. 

* Valentínsky večer pre manželov – piatok 14.2.2020 o 17.30 v Opále v Zámutove. Záujemcov prosíme, aby svoju účasť nahlásili u br. farára M.Vargovčáka (0907 132 767) do 12.2.2020.

* Stretnutia mužov – presný termín prvého stretnutia bude vopred ohlásený. Záujemcovia, kontaktujte br. farára.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* AGAPÉ po skončení nedeľných SB: Bratia a sestry, pozývame Vás  k príprave jednoduchého pohostenia v nedeľu po Službách Božích (koláčik, káva, čaj). K službe sa môžete zapísať do zoznamu položeného na stolíku v chodbičke kostola. Ďakujeme a povzbudzujeme k tejto aktivite. Rodiny presbyterov nech sú v tom príkladom.

Dnes ďakujeme za občerstvenie rodine Kachmanovej a Vargovčákovej.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modlíme sa za:

∙ prípravu zborového konventu, rozpočtu a prác na rok 2020

∙ nadchádzajúce parlamentné voľby na Slovensku (29.2.2020)

∙ duchovnú obnovu (revitalizáciu) cirkevného zboru a ECAV: nových (staronových) členov spevokolu, stretnutia 

   mužov, dorastu a mládeže, detský spevácky zbor 

∙ službu kaplánov, farárov, seniorov a biskupov ECAV; duchovné povolanie mladých k duchovnej službe v ECAV

∙ požehnané ekumenické vzťahy vo Vranove nad Topľou a na Slovensku 

∙ vedenie mesta Vranov nad Topľou, za vládu SR -1Tim 2,1-3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRATOVANIE chrámu:

* Za prípravu chrámu k dnešnej nedeli ďakujeme: Mária a Ján Sedlákovci, Juraj, Justína a Olivinka Semjanovci.

* Na sobotu o týždeň  1.2.2020 o 13.00 hod. pozývame: Jaroslav Sedlák, Michal Semko, Vlasta Setafínová, Helena Skliňárová, Róbert Skliňár, M. Smolko, R. Berta 

* Na sobotu o dva týždne 8.2.2020 o 13.00 hod. pozývame: Marek Smolko, Slavomír Slávik, Ján Slávik, Martina Slaninová, Jana Smolejová, Š.Lacko, J.Višňovský 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MILODARY: BZ manželia pri svojich narodeninách, ďakujúc Pánu Bohu za požehnanie s prosbou o ďalšie Božie vedenie a ochranu obetujú na cirk. ciele 30,-€ a na SED 20,-€; - Pri 1. výr. smrti otca, starého i prastarého otca Michala Sabola si s láskou a úctou spomínajú dcéra s rod. a synovia s rodinami a obetujú na cirk. ciele 100,-€; - Pri 1.výr. smrti syna Radka Likosa si spomína matka s dcérami a prosí o zdravie, obetujú na cirk. ciele 30,-€; - Brat Vladimír Jenčko s rod. pri rozpomienke na 20. výr. smrti otca Juraja a zároveň pri spomienke na mamu Annu a starých rodičov obetuje na cirk. ciele 50,-€; - BZ brat pri spomienke na najbližších zosnulých obetuje na cirk. ciele 50,-€; - Pri platení CP prispeli: A.Strýčko s rod. 20,-€; V.Jenčko 10,-€ na Prameň; BZ rod. 30,-€ na cirk. ciele a 10,-€ na Prameň. – Ďakujeme! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Služba presbyterov: Dnes: J.Beňo, D.Stredný; v nedeľu o týždeň 2.2.2020: M.Smolko, R.Berta. 

* Ofera 19.1.2020: 138,55,-€. – Ďakujeme. 

* Výška CP na rok 2020 zostáva 10,-€ na člena. CP môžete zaplatiť počas stránkových /pokladničných hodín na farskom úrade (st a pi 9.00-12.00), v kostole u službu konajúcich presbyterov alebo tiež na účet SK94 0900 0000 0001 0788 8695 VS:222. Do správy pre prijímateľa uveďte svoju adresu a mená osôb, za ktorých CP uhrádzate. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu. Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena. Prosíme, aby ste tak urobili včas, najlepšie v prvých troch mesiacoch obč, roka. 
 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy