O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS Júl 2012


Generačné problémy,  striedanie generácií

 

Na túto tému máme v Biblii v 1. Knihe Kráľov 11.43 a 12.1.-19.  napísaný veľmi poučný príbeh. Vyberiem z neho pre nás najpodstatnejšiu časť, nakoľko je dosť obsiahly: 

Keď Šalamún usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám. Rechabeám odišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa. Jarobeám, syn Nebatov, prišiel s celým zhromaždením Izraela a povedali Rechabeánovi: Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty teraz uľahči tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás zložil, a budeme ti slúžiť. Odvetil im: Odíďte na tri dni a potom sa vráťte ku mne! Ľud teda odišiel. Potom sa kráľ poradil so staršími, ktorí stávali v službe pred jeho otcom Šalamúnom, kým žil. Opýtal sa: Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu? Oni mu odpovedali: Ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu po vôli a keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť vľúdnymi slovami, budú ti stále slúžiť. Ale on opustil radu starších, ktorú mu dali a poradil sa s mladíkmi, čo s ním vyrástli a čo stáli v jeho službe pred ním. Opýtal sa ich: Čo mi radíte odpovedať tomuto ľudu, ktorý mi hovoril: Uľahči nám jarmo, ktoré vložil na nás tvoj otec! Mladíci, čo s ním vyrástli, mu odvetili: Takto odpovedz tomuto ľudu, takto im hovor: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca. Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, ja ešte pridám k vášmu jarmu. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi. Keď Jarobeám a všetok ľud prišiel k Rechabeámovi na tretí deň, ako bol hovoril kráľ, dal ľudu tvrdú odpoveď. Opustil radu starších, ktorú mu dali a povedal im podľa rady mladíkov. Kráľ teda nevypočul ľud, lebo to bolo riadením Hospodinovým. Na to Izrael odišiel do svojich stanov. Nad Izraelcami, usadenými v Judských mestách, kráľom sa stal Rechabeám. Kráľ Rechabeám poslal Adoráma, ktorý bol nad nútenými robotami, ale celý Izrael ho ukameňoval, takže zomrel a kráľ Rachabeám len s vypätím síl vyskočil na voz, aby mohol ujsť do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od domu Dávidovho až do dnešného dňa.

Toľko nám hovorí Božie slovo ohľadom rozdelenia Izraelského kráľovstva. Skúsme si ešte raz prečítať odpovede starších a mladíkov.
Starší radia kráľovi: Ak sa dnes podrobíš tomuto ľudu a urobíš mu po vôli a keď im odpovieš a budeš s nimi hovoriť vľúdnymi slovami, budú ti stále slúžiť.
Mladíci radia: Takto odpovedz tomuto ľudu, takto im hovor: Môj malíček je hrubší ako bedrá môjho otca. Ak vám môj otec urobil jarmo tvrdým, ja ešte pridám k vášmu jarmu. Môj otec vás trestal bičmi, ale ja vás budem trestať škorpiónmi.
Aké diametrálne odlišné sú odpovede starších a mladíkov. Z odpovede starších môžeme vycítiť životnú skúsenosť, ktorá hovorí o vzájomnej výhode pre obidve strany: Podrob sa tomuto ľudu, urob mu po vôli, hovor s nimi vľúdne a budú ti stále slúžiť. Odpoveď mladíkov hovorí  o arogancii a podrobení sa ľudu pod ešte ťažšie jarmo. Že to nedopadlo dobre, vieme z biblického príbehu. Zjednodušene by sme mohli povedať, že sú to odpovede dvoch generácií s veľmi rozdielnymi stanoviskami.


 

Zdieľanie názorov na život a spôsobu života medzi pokoleniami nie je jednoduché. Vyžaduje nielen ochotu, ale aj úsilie z jednej i druhej strany. Keď vidíme na ulici dvoch mužov, staršieho a mladšieho, ako idú mlčky vedľa seba, zvyčajne je to otec a jeho syn. Skúsme sa preto zamyslieť nad tým, čo je pre zdieľanie dôležité. Slovo zdieľanie je v poslednom čase veľmi frekventované zvlášť vo využívaní informácií cez výpočtovú techniku. Dá sa v slovenčine vyjadri slovami: vymieňať informácie, sprístupňovať, deliť sa o niečo, spoločne využívať, šíriť, sprostredkovať.

A. Generačný problém v cirkevnom zbore

Pre zdieľanie v cirkevnozborovom živote je dôležité si uvedomiť tieto skutočnosti:

1) modlitby jedných za druhých
Túto podmienku považujem za prvotnú. Ak chceme dobre hovoriť s ľuďmi, musíme najprv hovoriť o nich s Bohom. V úprimnej a niekedy aj naliehavej modlitbe prekonávame prekážky zdieľania, prijmeme múdrosť, pravdu a lásku, v ktorej máme hovoriť s druhými. Pán Ježiš nám ukáže, čo im zdieľaním máme odovzdať, ale i čo máme od nich prijať. Urobí nám bratov alebo sestry, s ktorými máme zdieľať priateľstvo, ale aj blízkosť a milotu.

2) záujem jedných o druhých
Príhovorné modlitby veľmi posilňujú tento záujem. A naopak, tento záujem o druhých posilňuje i prehlbuje príhovorné modlitby. Záujem o druhých priamo vedie k zdieľaniu: k rozhovoru s nimi o ich živote, ich radostiach i starostiach, o ich túžbach a potrebách, aj o bolestiach, ktoré ich trápia. Keď poznáme bremená druhých, môžeme ich spolu s nimi niesť a prosiť za nich.  Keď vieme o radosti druhých, môžeme sa s nimi radovať a ďakovať za Božiu dobrotu voči nim. Záujem o druhých však vyžaduje prekonať zaoberanie sa sebou, mať miesto v srdci pre nich, venovať im čas na modlitbách i v spoločenstve s nimi.

3) otvorenosť a vzájomné spoznávanie sa
Po prejavení záujmu cesta k zdieľaniu vedie cez otvorenosť voči druhým. Je potrebné, aby sme otvorili bratom a sestrám svoje srdcia a dali im nazrieť do toho, čo nás teší a trápi. Aby videli naše výšiny radosti v Pánovi i so spoločenstva s nimi, ale aj údolia malovernosti, smútku, bolesti a sklamaní v sebe samých. A čo je dôležité, najmä u starších, aby mladší videli, že sú to ľudia ako oni, so silnými, aj slabými stránkami, s jasnými, aj temnými chvíľami v živote. To nás navzájom veľmi zblíži, aj posilní naše zdieľanie.

4) vzájomné porozumenie a dôvera
To je nutná podmienka zdieľania. Ak si druhá strana – to bývajú obvykle mladí ľudia – myslí, že jej nerozumieme alebo nedôverujeme zdieľanie je veľmi ťažké a skoro sa končí. Staršie a mladšie pokolenia mali často odlišnú výchovu a vyrastali v odlišných podmienkach života. Medzitým sa veľmi zmenila spoločnosť a starší mnohým z tých zmien nerozumejú alebo aspoň nechápu ich dosah a taktiež dopad na mladých ľudí. To platí zosilene pre uplynulé polstoročie. Starší počas neho žili 40 rokov v podmienkach totalitného systému s jeho veľkými obmedzeniami. Mladí žijú už v podmienkach veľkej slobody. Obe podmienky majú svoje klady aj zápory. Dobré z minulosti treba zachovať, nové dobré možnosti využívať a pred zlými vplyvmi slobody sa brániť.5) spolupráca v Božom diele
V Božom diele je miesto, služba pre všetkých – od najmladších po najstarších, pre bratov, aj sestry. Pán Boh dal každému nejaké dary a Pán Ježiš dal každému údu cirkvi nejakú službu. Je na každom z nás, aby sme poznali svoje dary, zaujali svoje miesto v Božom diele a konali na ňom svoju prácu. V zboroch cirkvi nemajú byť žiadni nezamestnaní. Nikto nemá byť iba príjemcom služby druhých. Každý má svojou hrivnou prispieť k spoločnému dobru. Mladí sa môžu poučiť zo skúseností starších, ale i naopak, starší sa majú usilovať vpraviť sa do nových podmienok, vidieť nové možnosti svedectva, služby a práce i povzbudzovať mladých, aby ich využívali. A nakoľko je to možné pomáhať im v tom. Tam, kde je porozumenie a vzájomná spolupráca mladších i starších, bratov a sestier, môže Pán Boh požehnávať a Božie dielo sa môže rozvíjať a napredovať.

6) Opatrnosť starších a nadšenie mladých
Starší majú mnoho životných skúseností. Z nich pramení ich opatrnosť. Obvykle nie sú unáhlení v ich rozhodovaní, aby nevošli do niečoho zlého. Mladí obvykle prejavujú iniciatívu a nadšenie zvlášť pre nové možnosti duchovnej práce. Sú hotoví rýchlo sa rozhodnúť pre niečo nové. Je potrebná Božia milosť, aby sa tieto dve vlastnosti súladne spojili v božom diele a v zborovom živote. Potom mladí pôsobia ako motor, ktorý auto ťahá, takže naberá stále viac na rýchlosti. Starší pôsobia ako brzda, ktorá v potrebnej chvíli auto spomalí a zabráni tak havárii. Auto nemôže ísť stále veľkou rýchlosťou s rizikom havárie, ale je zle, keď na napr. ručná brzda zabudne odbrzdiť a stále brzdí. Všetky dobré iniciatívy mladých treba podporovať, a všetky dobré rady starších treba vziať do úvahy a zariadiť sa podľa nich. A čo je dobré v jednotlivom prípade, treba poznať vo vzájomnom zdieľaní starších i mladších.

7) Prevzatie služby a zodpovednosti
V priebehu práce na Božom diele prichádza čas striedania pokolení. Čas, keď mladší preberajú službu starších a s ňou i zodpovednosť za konanie tohto diela. Tu hrozí nebezpečenstvo na dvoch stranách. Na strane starších, že sa kŕčovite držia služby, na ktoré už nemajú schopnosti ani sily. A na strane mladších, že sa hrnú do služby, na ktorú ešte duchovne nedorástli. Oboje je zlé a oba prípady potrebujú Božiu milosť k tomu, aby vedeli vystihnúť Boží čas pre seba. Časť odísť a čas prísť. Čas odovzdať službu a zodpovednosť za ňu a čas prijať ich. Povinnosťou starších je viesť a vychovávať k tomu mladých. Povinnosťou mladých je pripravovať sa na tento čas s prosiť si milosť od Pána k novým úlohám. Pre starších by mal zostať dostatok priestoru pre službu a prácu, ktorú ešte môžu dobre konať. A pre mladých otvorený priestor na ich uplatnenie v novej službe a práci.  Hoci aj odlišným spôsobom ako ju konali ich predchodcovia, ale za rovnakým Božím cieľom.

                Nám všetkým, starším aj mladším, bratom i sestrám, Pán Ježiš ako hlava cirkvi, chce udeľovať milosť takémuto zdieľaniu, službe a práci na jeho diele. Berme ju od Neho s vďačnosťou na každý deň. A využívajme ju v službe a práci pre Neho, spoluveriacich i našich blížnych.  


 

B. Generačný problém v rodine

                Podľa Slovníka cudzích slov je slovo problém predstavený ako úloha, ktorá ma byť vyriešená. Generačný problém nastal, keď sa prvým ľuďom narodili deti a rástli až do doby, keď vstupujú do manželstva. Pán Boh ukázal princíp, ako napätie medzi generáciami riešiť: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľnie k svojej žene a budú jedným telom.“ (1.M, 2,24) Mladý muž opustí svojich rodičov a založí novú rodinu. Rodičia dospelých detí, by sa mali na túto chvíľu opustenia  pripraviť. Keď ich deti opustia, tak by to nemali vnímať ako niečo zlé. Znamená to, že syn prevezme zodpovednosť za manželku a novú rodinu, že nemôže naďalej zostať závislý na rodičoch. Sociálna dospelosť je základným predpokladom pre vstup do manželstva. Pokiaľ je nová rodina  závislá na rodičoch, potom môžu skutočne v ich vzájomnom súžití vznikať nepríjemnosti. Nevesta predsa chce byť „paňou svoje domácnosti“, k tomu je určená, to je aj jej poslanie. Akonáhle nemá svoju domácnosť, ale je odkázaná na domácnosť rodičov svojho manžela, na ich finančnú pomoc, potom tým môže veľmi trpieť. Generačný problém sa však týka aj vzťahov medzi prarodičmi a rodičmi, prípadne medzi prarodičmi a vnúčatami.

Generačný problém sa nedá vyriešiť diktátom. Tam, kde každá zo strán hľadá len vlastné veci, tam nikdy nedôjde k jednomyseľnosti. Veľa biblických citátov sa v pastierskych listoch Nového zákona vyjadruje k stretu generácii. Ide len o to, aby sme podľa doporučenia Božieho slova aj konali. „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.“ (Ef 5. 15-17)
Veľmi peknú myšlienku vyslovil brat Kurt: „Zaveďte len jeden zákon- zákon lásky- a uvidíte, že všetky problémy, aj ten generačný, budú razom vyriešené, pretože bratská láska tvorí samu podstatu kresťanstva.“
Záverom sa vráťme ešte k Izraelskému kráľovi Rechabeámovi. Pre hriechy jeho otca Šalamúna, (1KR. 1.11-13) bolo Izraelské kráľovstvo rozdelené. Pán Boh nám vo svojom slove jasne hovorí, (2M. 20. 4-6) že trestá neprávosť otcov na synoch až do tretieho pokolenia, a tých ktorý ho nenávidia do štvrtého pokolenia, a preukazuje milosť tisícom, ktorí ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Preto berme vážne tieto Božie slová, žime podľa nich a budú nielen generačné problémy, ale aj ostatné problémy v cirkevných zboroch, či v našich rodinách s Božou pomocou nami zvládnuté.

Vypracoval: Ing. Vladimír Kertis , Zámutov

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy