O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS Marec 2011

                                                                                       Kresťan a sekty

 

Je táto otázka aktuálna v dnešnej modernej spoločnosti??

Skúsme sa niekedy prejsť v Košiciach po Mlynskej ulici, na ktorej stojí náš kostol a budeme prekvapení, koľko „náboženstva“, a  rôznych duchovných prúdov a siekt nás obklopuje, a vytvára „duchovnú konkurenciu“.

Už nejaký mesiac veje na Mlynskej turecká vlajka so symbolom moslimského polmesiaca, z diaľky na nás hľadí pútač fengšuej, pri kostole sa rozložila scientologická „cirkev“, vedľa na Puškinovej nás na občerstvenie pozýva hnutie Hare krišna do reštaurácie Govinda, a z druhej strany, na Štefánikovej sídlia Mormoni. Nie je potrebné ísť ďaleko, aby sme navštívili Jehovistov v ich sále kráľovstva na Jesenského ulici. Pestrá paleta duchovných prúdov, rôznych „právd“, ktoré sa snažia ovplyvniť dnešného moderného, uponáhľaného, vystresovaného a zmysel života hľadajúceho človeka.

 

Skôr, ako prejdeme ku definíciám a konkrétnym bodom niektorých významnejších siekt a kultov, je dôležité si uvedomiť, že pri tomto výklade a porovnávaní jednoznačne vychádzame z Božieho slova a zo základnej kresťanského postoja, že jedinou PRAVDOU je Ježiš Kristus, ako sám v Jánovom evanjeliu povedal: „I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“8,31-32

·         Pokiaľ v našom srdci nie je jasne zakotvené, že jediná cesta, pravda i život pre môj život je Ježiš Kristus, je veľmi nebezpečné študovať, či sa vôbec zaoberať sektami a okultizmom, pretože skoro všetky tieto smery svorne tvrdia, že práve oni majú „patent“ na pravdu a iba u nich nájdeme všetky potrebné odpovede

·         Cez optiku Božieho slova vidíme všetkých ľudí, ktorí sú v zajatí siekt / a stále ich pribúda/, ako ľudí v putách diabla, zmanipulovaných, oklamaných a spútaných a vieme, že jediná cesta ku slobode je cez evanjelium Ježiša Krista a moc Ducha Svätého. „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

 

Počet siekt sa iba ťažko zisťuje, no podľa expertov je ich na Slovensku približne sto až dvesto. Niektoré fungujú ako malé skupiny, iné majú medzinárodnú pôsobnosť. Bežný človek pritom na ne najčastejšie narazí na ich verejných akciách, prostredníctvom ktorých sa usilujú pozitívne zviditeľniť a kde vykonávajú i nábor do svojich sietí, tiež prostredníctvom reklám, letáčikov v schránkach, osobných návštev, či jazykových kuzrov.


slovo sekta pochádza z latinského slova sequere, nasledovať. Prívrženci sekty nasledujú svojho učiteľa. Sekta je skupina osôb, ktorá sa vo vnútri nejakého náboženstva vyznačuje vlastným výkladom náboženských, etických alebo iných otázok. Napríklad kresťanstvo vyzeralo spočiatku ako sekta vo vnútri judaizmu. Aj islam vyzeral ako sekta medzi monoteistickými náboženstvami vychádzajúcimi z Biblie.

Vo všetkých sektách nájdeme niektorý z týchto znakov:

 1. Autoritárske vedenie. Rozhodujúcim rozmerom všetkých sektárskych organizácií je panovačné vedenie. V každej organizácii je osobným kúzlom obdarený človek, vodca skupiny. Ten vyžaduje vernosť a oddanosť. Mnohí si dávajú rôzne tituly, ako napr. majster, otec, apoštol, posol, mesiáš a pod.
 2. Elitárstvo a výlučnosť. Tieto spoločnosti vzbudzujú vo svojich členoch pocit výnimočnosti a nadradenosti. Tak ako to uvádza Z. Vojtíšek: „ Nie je treba pripomínať, že pocity výlučnosti dodávajú nasledovníkom takýchto skupín sebavedomie a posilujú ich postavenie v spoločnosti. Opustiť skupinu tohto typu znamená súčasne opustiť i prostredie spoločenskej sebarealizácie a zradiť to, čo v človeku utvára pozitívny obraz o ňom samom.
 3. Šírenie dogmy. Sektári tvrdia, že ich učenie, je neomylné a o jeho pravdivosti nesmie nikto pochybovať. Kulty sú veľmi dogmatické. Z toho vyplýva, že vôbec netolerujú nijaké odchýlky od svojho učenia a spôsobu života.
 4. Presné pravidlá a zásady pre život každého člena. Všetci stúpenci ich musia bez výhrad dodržiavať. V sektách nevládne atmosféra slobodného myslenia a rozhodovania.
 5. Viera je povýšená nad rozumové poznanie. Podceňovanie rozumu sa často skrýva za vedu alebo sa rozumu pripisujú predovšetkým vojny, katastrofy a hrozby 20. storočia. Skúsenosti, pocity a zážitky sú uprednostňované pred rozumom. Býva znižovaná hodnota poznania a nezriedka sa opovrhuje vzdelaním.
 6. Prenasledovanie. Stúpenci siekt tvrdia, že sú pre učenie prenasledovaní a všetci, ktorí ho nehlásajú sú nepriatelia. Tak ako to uvádza R. Enroth: „ Vedomie prenasledovania je jedným z charakteristických znakov všetkých nových náboženských hnutí.“
 7. Sankcie a tresty. Člen, ktorý sa neprispôsobí praktikám sekty, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania. Tí, ktorí neprejavujú patričnú oddanosť, majú príliš mnoho otázok, neriadia sa pravidlami alebo sa otvorene búria, sú potrestaní, formálne vylúčení alebo požiadaní, aby zo skupiny odišli.
 8. Psychická manipulácia. Využívajú rôzne techniky psychickej manipulácie pri získavaní stúpencov a ich ovládaní. V sektách prebieha manipulácia zákernejšie, neustále sa apeluje na svedomie človeka, operuje sa s pojmami autonómia, sloboda a nutnosť rozhodovať sám za seba. To je na úrovni myslenia.
  Pri získavaní nových členov sa používa psychická manipulácia, „love bombing“- bombardovanie láskou a sľuby o vyriešení všetkých osobných aj celosvetových problémov.
 9. Uzavretosť a utajovanie informácií o skupine.
  Viacerí autori sa zhodujú v charakteristických znakoch zhubných kultov a siekt, ktoré sú pre ne typické a odlišujú ich od normálnych spoločenstiev.

Najviac ohrozené skupiny

Nie všetci sme takí, že dokážeme znášať každodenné malé a veľké skúsenosti vlastnej bezmocnosti. Tí šťastnejší môžu svoje frustrácie prediskutovať s partnerom, rodičmi alebo v cirkvi, ktorá má zdravé biblické učenie a poskytuje a vytvára priestor na takéto diskusie. Toto šťastie však nemá každý.

Mnohí ľudia sú hlboko nespokojní so situáciou v spoločnosti. V politike nenachádzajú odpoveď, veda odhaľuje viac problémov, ako ich je schopná vyriešiť. Budúcnosť sa javí desivo. Rodinný život neposkytuje nijaké zázemie a cirkev prežíva úpadok. Ľudia hľadajú pomoc. A zdá sa, že v mnohých prípadoch im ju sekty poskytujú. Prejavujú skutočný záujem o nových členov a nadšene šíria svoje posolstvo.

 

Sekty a kulty lákajú najmä mladých ľudí, ktorí sú práve v období hľadania vlastnej identity a je pre nich typická zvedavosť a túžba objavovať neznáme. Mladí ľudia neraz prerušia vzdelanie, štúdium, pretrhnú sociálne vzťahy, napr. k rodičom alebo priateľom, svoj majetok a všetky svoje sily dajú do služieb deštruktívneho kultu, ktorého učenie poznajú väčšinou iba úlomkovite a formu organizácie a hierarchiu veľmi často vôbec nepoznajú.

Tak ako to uvádza J. Keden: „ Fenomén osloviteľnosti deštruktívnymi kultami poukazuje iba na vrchol ľadovca. Postihnutí sú predovšetkým mladiství a mladí dospelí citlivej povahy, väčšinou bez záväzkov, ktorí sa viac ako ostatní cítia zneistení problémami a konfliktami v medziľudskom spolunažívaní. Kult a členstvo v ňom neslobodno teda chápať iba ako individuálny problém určitých ľudí, ale treba sa zaoberať aj príčinami tohto fenoménu.

Sektári tiež oslovujú ľudí majetných, ktorí po zmanipulovaní odovzdávajú neraz celý majetok hnutiu.
Z toho všetkého je zjavné, že východiskovým bodom pre kulty a sekty sú najrozličnejšie nedostatky jednotlivcov. Týmto skupinám však nejde o to, aby nedostatky odstránili alebo pomáhali zvládnuť problémy, ale výlučne o to, aby zdanlivými odpoveďami na všetky otázky získali nového člena.

Pri prvom kontakte s členmi kultu má človek väčšinou dojem, že sú to úprimní, mierumilovní ľudia, ktorí sa angažujú za záchranu ľudstva. Členovia kultu sa snažia vybudovať vzťah dôvery slušným a priateľským vystupovaním, prejavmi pochopenia, súcitu a nevtieravej láskavosti. Ponúkajú riešenie všetkých celosvetových problémov, ako i vyriešenie konkrétnych osobných ťažkostí jednotlivca, ale aj sebazdokonalenie. Pozvú človeka na podujatie, kde sa zväčša medituje, modlí sa za svetový mier a lásku či spásu ľudstva. Ojedinelé nie sú ani prednášky a vzdelávacie programy, koncerty. Odtiaľ je už len krôčik k psychickej manipulácii človeka, ovplyvňovaniu jeho správania, myslenia a cítenia.

krátka definícia najznámejších siekt, s ktorými sa môžeme stretnúť

 

SVEDKOVIA JEHOVOVI

Zazvonia nám pri vchodových dverách, stoja pri obchodných domoch, železničných staniciach, ponúkajú letáčiky a literatúru – asi ich už každý z nás stretol, možno sme sa s nimi dali aj do reči – Jehovisti


Prevzali svoje meno z Izaiáša 43,10. Hnutie založil Charles Taze Russell. Svoju interpretáciu Biblie publikovali v časopisoch. Russell napísal mnoho pojednaní a šesťdielnu knihu Štúdium textov, hlavné učenie hnutia. Predpovedal v nej , že v roku 1914 nastane koniec sveta. Lenže rok 1914 prešiel a on v roku 1916 zomrel. Jeho nástupcom sa stal Joseph Franklin Rutherford. Až do svojej smrti tvrdou rukou úspešne viedol hnutie. Pod jeho vedením sa hnutie rozšírilo po celom svete a v roku 1931 mu dal názov Jehovovi svedkovia. Tretím vodcom sa stal Nathan Knorr. Veľký dôraz kládol na vzdelanie a za jeho pôsobenia založili niekoľko škôl, malú univerzitu Biblie v štáte New York. Posledným vodcom sa stal Frederick W. Franz.

Citujú Bibliu, ale ich preklad Nového zákona nie je presný a vedci, uznávaní v oblasti teológie, ho nikdy neprijali. Na podporu svojho učenia vytrhávajú verše z kontextu.


Čo je veľmi nebezpečné pri ich prvom kontakte : snažia sa zakryť svoj odpor ku cirkvi a nemajú problém o sebe vyhlásiť, že aj oni sú vlastne kresťania. Podarujú vám niektorý zo svojich časopisov : Strážna veža (Watch Tower) alebo Prebuďte sa! (Awake).
To je vlastne ich zdroj vedomostí. Slobodné štúdium Biblie je zakázané. Biblia sa študuje len v kontextoch a výlučne podľa návodov uvedených v týchto časopisoch.
Ak neodoláte pri prvom stretnutí, ponúknu Vám akési ,,domáce štúdium biblie“ a vtedy ste už vážnym adeptom ich lanárenia.
Po čase sa vás budú snažiť presvedčiť, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete. Preto vám odporučia najprv študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým ju neskoršie (keď budete pravým služobníkom Jehovu) určite pochopíte. To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorí vyhlasujú, že sú jediným zástupcom Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je úplne zvrátené a bludárske.

niektoré ich základné tvrdenia, ktoré sú v úplnom rozpore s Bibliou
- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)
- Duch Svätý, tretia Božia osoba podľa učenia svedkov Jehovových nie je osoba. Je to vraj len nejaká sila, ktorou si Boh pomáha.
- Svätá Trojica, teda Trojjediný Svätý Boh je podľa svedkov Jehovu výmysel diabla. Popierajú existenciu Najsvätejšej Trojice a tvrdia, že Boh je len v jednej osobe – Jehova.
- Ježiš Kristus podľa ich učenia neumrel na kríži, ale na kole. Tvrdia, že v pôvodných listoch Svätého písma bolo namiesto kríža napísané kôl. Ku krížu majú priam odpor.
- Pán Ježiš vraj nevstal z mŕtvych, ale Jehova ho opäť (nanovo) stvoril. Pôvodné telo Pána Ježiša vraj Jehova zničil.
- Človek po svojej smrti neexistuje – pretože podľa svedkov Jehovu človek nemá dušu. Preto nejde ani do neba, ani do pekla

- Tvrdia, že oni jediní hlásajú Božiu pravdu a svet má nádej iba vtedy, keď sa do tohto hnutia zapoja všetci. Všetky iné cirkvi a vlády ovláda diabol.

ešte niekoľko vecí, ku ktorým sa zaväzujete, ak sa k nim rozhodnete pridať:
1. Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti.
2. Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ svedkov Jehovových T. Russell).
3. Nebudete môcť sláviť Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si pripomenúť narodeniny ani meniny.
4. Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi, pokiaľ nie sú členmi spoločnosti Jehovovej. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by vás nevyhnutne potrebovali.
5. Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a musíte dieťa nechať radšej zomrieť.
6. Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem svedkov Jehovových.
7. Boha nesmiete volať Otcom, ale výlučne Jehovom, pretože inak vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa svedkov Jehovových nie je Bohom.

CIRKEV JEŽIŠA KRISTA SVÄTÝCH NESKORŠÍCH DNÍ - MORMONI

 

Azda najdynamickejšie sa rozvíjajúcou náboženskou spoločnosťou na svete je Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní. Cirkev, ktorá vznikla v 19. storočí v USA má dnes viac ako 11 miliónov členov, 60 000 mladých misionárov, vynikajúcu organizáciu, skvelú prestíž a veľký vplyv. Štát Utah, ktorý je jej domovským štátom, vyniká v oblasti verejného zdravotníctva, vzdelávania, služieb, sociálnej starostlivosti a zamestnanosti. Mormóni sú známi ako čestní, pracovití a lojálni ľudia s veľkým zmyslom pre rodinu. Nové evanjelium hlásané Josephom Smithom padlo, ako sa zdá, na úrodnú pôdu. Kým však vybudovali svoju prekvitajúcu organizáciu, prešli mormóni veľkým súžením a prenasledovaním. Možno práve preto sa dnes toľko angažujú v boji za náboženskú slobodu.

Učenie
Mormóni veria, že pôvodná cirkev Kristova odpadla od pravej viery krátko po smrti prvých apoštolov, ale že “Pán prostredníctvom ich zakladateľa Josepha Smitha obnovil svoju Cirkev a kňazstvo na zemi.” Jedinou a pravou cirkvou Kristovou je od tých čias Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní.

Rozhodujúcu úlohu pri obnove pravej cirkvi mala zohrať Kniha Mormon. Ako “zväzok Svätých Písiem, ktoré nám podávajú správu o tom, ako Boh jednal so starobylými obyvateľmi Ameriky” obsahuje tento spis, pripisovaný nefitskému prorokovi Mormonovi a jeho synovi Moronimu, “plnosť evanjelia.” Pretože kniha obsahuje plnosť evanjelia tak, ako ho Ježiš údajne hlásal dávnym obyvateľom Ameriky a správu o tom, ako u nich po svojom umučení a zmŕtvychvstaní pôsobil, Smithova cirkev ju pokladá za ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. “Najpravdivejšia kniha na tomto svete a základ nášho náboženstva” je preto Božím slovom a jedným zo základných prameňov viery cirkvi.


Mormóni “veria, že Kristus riadi svoju Cirkev neustálymi zjaveniami prostredníctvom žijúceho proroka a apoštolov.” Princíp pokračujúceho zjavenia otvára cirkvi možnosť priebežne upravovať svoju náuku. Na základe Božieho zjavenia bolo takto napríklad možné zrušiť tradičnú prax mnohoženstva (1843-1890) práve v čase, keď americký Kongres prijal zákon proti polygamii (1890).

Zvláštnosťou je tzv. zástupný krst. Mormóni veria, že dary milosti, ktoré sú viazané na príslušnosť k cirkvi, sa ponúkajú nielen žijúcim, ale aj zosnulým. Ak z nich však majú čerpať aj tí, ktorí už nie sú na tomto svete a počas svojho pozemského života sa nestali členmi mormónskej cirkvi, je nutné, aby boli do spoločenstva vyvolených uvedení takpovediac in memoriam, prostredníctvom zvláštneho obradu nazývaného zástupný krst. Zástupný krst znamená, že žijúci člen mormónskej cirkvi sa nechá zástupne pokrstiť za niekoho, kto už tento svet opustil, aby tak dotyčný mohol mať účasť na božských daroch určených len členom mormónskeho spoločenstva. Podmienkou platnosti zástupného krstu je bezpečná identifikácia zosnulého. Preto veriaci nešetria úsilím ani prostriedkami v snahe získať všetky potrebné údaje najčastejšie (ale nielen) o svojich zosnulých príbuzných. Navštevujú cintoríny, matriky, archívy, fotografujú na mikrofilmy, budujú databázy. Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní vlastní najväčšiu genealogickú knižnicu na svete – The Family History Library.

SCIENTOLÓGIA

 

Scientológia je aplikovaná náboženská filozofia, vyvinutá americkým spisovateľom L. Ronom Hubbardom v päťdesiatych rokoch 20. storočia v USA. Slovo scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedieť, rozlišovať, a z gréckeho slova logos, čo znamená slovo, vnútorná forma, pomocou ktorej je vnútorná myšlienka vyjadrená a oznámená. Scientológia je teda „veda ako vedieť“. Jej cieľom je dosiahnutie absolútneho vedenia, stavu, keď si jedinec uvedomuje to, že je duchovná bytosť a následne dosahuje stav, kedy sa vymámi z cyklu zrodenia a smrti.

 

Základná kniha scientológie je Dianetika - moderná veda o duševnom zdraví. ide o súbor pozmenených poznatkov a pojmov Sigmunda Freuda  Prof. I. I. Rabi sa k nej vyjadril: „Tento zväzok obsahuje pravdepodobne najviac sľubov a najmenej dôkazov v pomere k jednej strane než akákoľvek publikácia od objavenia kníhtlače.“

 

Filozofia

Každý človek pozostáva z tela (prípadne aj mysle) a nesmrteľného „thetana“ (duchovnej duše, akéhosi astrálneho tela). Thetani vraj žijú už trilióny rokov, a to tak, že sa rodia znovu a znovu do iných tiel (reinkarnácia). Za ten čas sú však duševne obmedzovaní engramami (dojmami zo súčasného aj minulého života), ktoré im zabraňujú fungovať ako božským bytostiam, ktorými pôvodne boli. Tieto obmedzenia sa na kurzoch merajú a potom odstraňujú (čiže sa dosahuje tzv. stav „clear“) pomocou „auditingu“, opytovacej techniky za pomoci elektronického meracieho prístroja. Tí, ktorí dosiahli clear (údajne asi 10000 ľudí na svete) sa potom na iných, tajných kurzoch snažia v ôsmich stupňoch dosiahnuť stav „operujúceho thetana“, akúsi „kontrolu“ nad časom, priestorom a všetkým ostatným, ktorá je najvyšším cieľom scientológie. Podľa údajov z tlače sa členovia pokročilých kurzov dozvedia „tajnú“ Hubbardovu informáciu, že v minulosti pred 75 miliónmi rokov existoval galaktický vládca Xenu, ktorý priviedol na Zem miliardy ľudí a umiestnil ich k dvom sopkám, ktoré potom pomocou vodíkovej bomby nechal explodovať. Nato „vystrelené“ duše vytvorili zhluky, ktoré sa „prilepili“ na ľudí a dodnes im spôsobujú psychické a fyzické problémy, ktoré scientológia pomáha odstraňovať.


 

Hare Krišna – spoločnosť pre uvedomovanie si krišnu

 

Vychádza z hinduistickej tradície. Krišna je najvyšší hinduistický boh, absolútna pravda. Prešiel mnohými inkarnáciami – vteleniami. Všetko, čo je pre nás v živote príťažlivé, má svoj pôvod v Krišnovi. Preto je Krišna taktiež známy ako Ráma - “najväčšia večná radosť”.

Vedomie Krišnu nie je niečo, čo ukladáme do našej mysle. Naopak, existuje už v každom z nás, čakajúce vyjsť von, ako oheň zo zápalky. Spievanie Hare Krišna obnovuje tento prirodzený a čistý stav našej mysle.

Tomuto spievaniu sa hovorí mantra, zvuková vibrácia, ktorá očisťuje naše vedomie a oslobodzuje nás od úzkosti a ilúzie. Každý člen hnutia musí mantru odriekať16-krát denne a každý jeden krát ju 108-krát zopakovať. Slúži im na to „modlitebný ruženec.“

 

Ježiš podľa ich učenia nebol bohom, bol len oddaným stúpencom Krišnu. Prišiel z inej planéty ako Avatar.

Po smrti sa duša znovu zrodí – reinkarnácia. Spôsob života, ktorý človek v tomto živote žije, ovplyvní podobu, ktorú dostane v ďalšom živote. Spása spočíva v očistení, v úplnej podriadenosti sa Krišnovi.

Muži sú nadriadení ženám. Hinduistické posvätné texty sú záväzné. Biblia a Korán boli pôvodnými textami. Ale ich význam bol v priebehu stáročí skreslený prekladmi a interpretáciami.

Krišnovi stúpenci žijú v takmer úplnej izolácii od obvyklého spôsobu života. Majú asketické požiadavky života: prísne vegetariánstvo, sexuálny styk len za účelom plodenia, káva, cigarety a šport sú zakázané. Osobná sloboda neexistuje. Každý deň sa starajú o sochy Budhu, krišnu a iných bohov, ktoré umývajú, čistia a prinášajú im jedlo. Musia opustiť svoje rodiny a blízkych.

Stačí pohľad na nich, ako idú po ulici a dookola spievaju: Hare Krišna, hare Krišna, Krišna, Krišna, hare hare. Hare rama, hare rama, rama rama, hare, hare.“ musí nám ich byť ľúto.

Medzi ďalšie najznámejšie, najviac rozšírené a najväčšie náboženské kulty a sekty patria:

 • Baháizmus
 • Bhagwanovo hnutie
 • Božie deti – Rodina lásky
 • Cesta – Medzinárodná cesta
 • Est
 • Eckankar
 • Moonova sekta - Cirkev zjednotenia
 • Okultné sekty
 • Radžníšová sekta
 • Satanské kulty
 • Srí chinmoy – Šrí Činmoj
 • Svätyňa ľudu
 • Transcendentálna meditácia
 • Akupresúra, akupunktúra
 • Homeopatia
 • východná meditácia, joga
 • feng šuej
 • reiki
 • New Age
 • Silvova metóda ovládania mysle
 • Slobodomurári
 • Ezoterika

 

ZÁVER

Ak pred nás predložia jedlo a povedia nám, že niektoré časti sú chutné a zdravé, to ešte neznamená, že celé jedlo je dobré a zdravé. Práve naopak, stačí jedna veľmi malá čiastočka a pokazí všetko, bude pôsobiť ako jed, bude nám zle, môžeme sa otráviť, v krajnom prípad aj zomrieť.

Rozdiel medzi kresťanstvom a sektami, kultmi a inými náboženstvami je v tom, že my máme recept - Bibliu, ako to jedlo uvariť, aby bolo chutné a zdravé. V sektách je už samotný recept zlý – oddeľuje od Ježiša Krista.

Známy indický politik mahatma Gándi povedal: „keby kresťania žili podľa evanjelia, stal by som sa kresťanom.“  Náš intenzívny duchovný život v čistote a pravde môže najviac pomôcť ľuďom, ktorí upadli do osídel siekt a kultov. Našou úlohou nie je bojovať proti sektám, ale vytvárať živé spoločenstvá a zdravé, biblické cirkvi a cirkevné zbory, kde títo ľudia nájdu duchovné a duševné uzdravenie, modlitebnú podporu, živý záujem a láskyplné vzťahy. Práve nedostatok a absencia týchto vecí a vlastností je často dôvodom, prečo úprimne hľadajúci ľudia skončia v sektách.

 

 

Stanislav Kocka


AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy