O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

MOS November 2013


Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.

Ja by som to rozdelila na 2 kroky. Žeby keď odtiaľto budeme odchádzať, aby sme si pamätali podstatu, teda základ. V prvom kroku by som chcela vysvetliť význam samotných slov srdce a čo je byť čistý tak ako boli myslené v tej dobe keď boli povedané.  A v druhom kroku ten dôsledok ktorý so sebou prináša byť čistého srdca.

Ja by som si pomohla Ž 24,3-5 Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinne a srdce čisté, ten kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy.

 

Srdce je v podstate najdôležitejší organ v našom organizme . V našom obraznom chápaní predstavuje srdce iba citový život, ktorý vie byť veľmi zraniteľný. Hebrejčina ale chápe srdce v oveľa širšom význame ako len city. Zahŕňa spomienky , myšlienky, zámery a rozhodnutia. Teda Boh dal ľuďom srdce na premýšľanie a na rozhodovanie..My ľudia dnešnej doby sme obmedzili srdce iba na city na pocity, ale zabúdame na to, že je srdce miestom aj premýšľania a rozhodnutia. Srdce je miestom, kde sa deju veľké veci, miestom  kde preniká Boží  Zákon ktorý usvedčuje z hriechu ,miesto kde koná Boh. Teda srdce je miestom, kde sa človek veľmi osobne stretá s Bohom. To je veľmi dôležité.  Musíme si uvedomiť, že srdce nie je iba vnútorný organ ktorý nám tlkoce v hrudi. Ale presne tak ako je krv zo srdca pumpovaná do celého organizmu tak aj srdce v Biblickom význame zahrňuje vnútro človeka. Teda aj rozum a vôľu. Nie iba city.

 Srdce je vnútorný orgán  a teda aj vnútorný postoj vo vzťahoch medzi  ľuďmi   je veľmi dôležitý. Musí byť úprimný založený nie na pocitoch, ale na rozhodnutiach. Mnohokrát vo vzťahoch práve na tomto ľudia zlyhávajú a troskotajú, že idú za ošiaľom , za pocitom, aj vo vzťahu s Bohom. Potom sú to plytké vzťahy, pretože pocity vyprchajú. To nie je právne, stačí drobné sklamanie a vzťahy sú preč....Jedna nevýhoda je , že sa srdce nedá vidieť očami. A my to mnohokrát zneužívame. Vnútro človeka, ale môžeme spoznať podľa jeho reči podľa jeho správania a podľa jeho skutkov. To je také zrkadlo do nášho života. Ale, mnohokrát viac nasledujeme príklad farizejov a zákonníkov ako Ježišov príklad teda mnohokrát chceme urobiť dojem na niekoho a predstierame niečo , čo v skutočnosti nie sme . Ježiš vonkajšou zbožnosťou pohŕdal a my  sa často snažíme zakryť  a vyhýbať  situáciám kedy sa cítime neistí, alebo slabí a namiesto toho stávame akoby na obdiv naše úspechy  a dary a naše schopnosti. Ako by sme to všetko boli schopní dosiahnuť sami svojím pričinením. Všemožne zakrývame naše zlyhania namiesto toho aby sme ich vyznávali. A potom sa čudujeme , že v duchovnom živote akosi prešľapujeme na jednom mieste. Boh sa chce osobne stretať s nami v našom  srdci. Izaiáš 29, hovorí: tento ľud ma cti perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Ako ďaleko je naše srdce?

 Bratia a sestry.

Na Boží vrch smie vystúpiť, iba ten kto má čisté ruky a rýdze srdce. Boha smie vidieť iba svätec. V dnešnej dobe však len málo ľudí túži po tom aby sa stali svätcami a aby mohli vystúpiť  na vrch Hospodinov. Omnoho pohodlnejšie a prijateľnejšie je nevyčnievať z davu neodlišovať sa od ostatných a už vôbec nie  niekde chodiť niekde na vrch a namáhať sa za niečím , či niekým sme neskutočne pohodlní.. Nejako sme zabudli, že svätosť  popri všetkým ľudským a svetským nevýhodám ma jedno zasľúbenie, mohli by sme povedať výhodu a to je na vlastné oči vidieť Boha , Hospodina zástupov. Radšej zostávame prešľapovať na jednom mieste ako by sme mali byť iní a niesť následky výsmechu, otázok .

Kristus žiada čisté srdce a varuje ako som už hovorila pred formalizmom farizejov. Keď ich doslova nazval vybielenými hrobmi ktoré sa z vonku zdajú krásnymi ale vo vnútri sú plní umrlčích kosti. Upozorňuje na skutočné zlo ktoré vychádza zo srdca. Zo srdca vychádzajú myšlienky a teda aj zlé myšlienky, zle zámery alebo úmysly ale tiež nesprávne rozhodnutia, hnev  Vraždy ,cudzoložstva, faloš modloslužba a formalizmus, Boh od nás chce úprimnosť, chce od nás živosť vo viere, Chce od nás čistotu. Toto čo som vymenovala sú všetko naše vlastné postoje, naše vlastné predstavy sny a myšlienky a tu sme všetci zašpinení. A bolo by naozaj veľmi naivne si myslieť, že k svätosti sa vieme dopracovať svojim vlastným pričinením. Ježiš pod čistotou nemyslel nejaký predbežný morálny výkon ktorým by si človek zaslúžil vstup do Božieho kráľovstva. Už Dávid v SZ si uvedomoval, že ten kto robí srdce čistým je jedine Boh tak ako sme sa na začiatku modlili slovami 51 žalmu. Srdce čisté stvor mi o Bože. Pán  Ježiš kritizuje to, že sa sami chceme očisťovať Prof. Karol Nandrasky hovorí o ľuďoch čistého srdca, že sú neinformovaní a nepopletení  a neunášaní prúdmi doby. Nenačierajú z toho čo sa podáva ale čakajú.  A mne v súvislosti s tým výrazom  neinformovaní prišiel na rozum výrok Pána Ježiša : ak sa neobrátite a nebudete ako deti nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského Mat. 18 .... Pán Ježiš chce od nás aby sme sa obrátili a úplne sa na neho spoľahli. Aby sme bez vypočítavosti predstupovali pred neho v dôvere. Preto, že ho potrebujeme ako dieťa potrebuje svoju matku. A Presne aj to, že k svätosti a čistote sa nevieme dopracovať sami ,na to potrebujeme pomoc a prítomnosť niekoho svätého. vlastne na to aby sme mohli byť čistí potrebujeme niekoho čistého, kto zakryje našu špinu. Ježiša Krista a jeho krv. Naše vnútro, náš duch všelijako zmätený a pošpinený potrebuje premenu  duchom Svätým. Mŕtvota  kosti ma byť privedená k životu. Svätosť teda nie je ani tak o tom koľkokrát zlyhávam alebo nezlyhám ale v tom, či má v mojom živote priestor Boží Duch. Veď najhorší hriech nie je ten o ktorom viem, ale ten, ktorého nie som ani vedomý. Preto potrebujem Ducha ktorý preniká až tam kde sa rozhoduje o tom, čo vlastne  sú moje zlé myšlienky a čo mi je našepkávané diablom. Ak nechceme byť doslova nebezpeční pre svoje okolie a samozrejme aj pre samých seba musíme sa cielene a naplno otvoriť Božej práci v našom srdci. Skúsme sa teda vystaviť pôsobeniu Božieho ducha. On je ten ktorý usvedčuje ale aj uzdravuje odhaľuje ale aj milosrdne zakrýva . Bratia a sestry potrebujeme Ježiša Krista, ktorý urobí poriadok v našom srdci. Nechajme JEHO v pokore bieliť naše životy. Preto, že len keď uznáme, že naše vlastné rozhodovanie naše vlastné predstavy naše vlastné myšlienky nie sú správne, len keď dovolíme Ježišovi aby zmenil základ nášho vnútra, Tak sa zmení celý náš hodnotový systém . Zmení sa celý náš život, a význam nášho života.

Občas sa nám doma stáva , že nemôžeme niečo nájsť- kľúče , peňaženku alebo doklady, predtým sme sa desili, a mysleli si , že sme napr. kľúče stratili navždy. Teraz to už tak nie je. Vieme, že najskôr musíme upratať ten neporiadok čo v byte máme a potom sa väčšina stratených veci nájde sama. Až keď máme byte poriadok stratená vec sa rýchlo objaví.

Šťastní tí, ktorý majú čisté srdce, lebo v kúte svojej komôrky uvidia Boha. Bol tam vždy, len ho pre neporiadok a špinu nebolo vidieť. Nemyslím si, že ak máme čisté srdce uvidíme Boha po smrti. Teda, že uvidíme Boha až keď zomrieme vo večnom živote. Ja verím tomu, že keď som čistého srdca, teda že celu moju bytosť skrz na skrz preniká Boží Duch. Že Boha uvidia, rozoznám v každej veci , v každej situácii ktorú prežívam, lebo viem , že nič nie je náhoda, a že všetko mi Pán už dopredu v mojom živote pripravuje.  Nevnímam to teda ako odmenu do budúcnosti, a vlastne akú odmenu by som ja hriešny človek chcela, ale vnímam to ako výsadu , ako veľké požehnanie pre môj naplnený život s Pánom. Tak ako to hovorí 24 Žalm Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Vidieť Boha znamená byť ospravedlnený Ježišom Kristom a žiť požehnaný život nie len pre seba ale aj pre iných na požehnanie. Vidieť Boha a jeho konanie v tomto svete a na vlastnom živote je naozaj veľký Boží dar milosti. Nie je to samozrejmosť, je to niečo výnimočne. Že naše životy nie sú v rukách osudu ale v rukách samého Boha.  Si myslím, že veľmi priliehavo a podobne to vysvetľuje Dr. Martin Luther v druhej prosbe modlitby Pánovej. O kráľovstve nebeskom. Že je medzi nami  už tu na zemi  preto, že Diabol a jeho ríša nemá šancu pred Ježišom Kristom A teda tak ako môže byť tu na zemi Kráľovstvo Božie , tak my môžeme vidieť Boha. ... preto, že nám ani hriech ani diabol ani nič čo On so sebou prináša nezastiera pohľad na nášho milujúceho Boha už tu na zemi. A ešte úplne na záver prečítam 1J 3, 2-3 Tento verš nám zasľubuje, že Boha vo večnosti uvidíme takého aký je. V plnosti jeho Slávy , svätosti, moci v jeho dokonalosti. A čo je najviac úžasne pre nás, že my Jemu budeme podobní.

 

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy