O NÁS
Hlavná stránka
Nová webstránka
O nás
História
Štruktúra

ŽIVOT V ZBORE
Bohoslužby
Detská besiedka
Mládež a dorast
Biblické hodiny
Stredisko evanjel. Diakonie
Modlitebné spoločenstvo
Časopis Prameň
Cirkevná daň

AKTIVITY
Kázne
Audio kázne
Informačné listy
Zborový farár
Predstavujeme
Akcie
Naše talenty
Svedectvá, úvahy
SLUŽBA V KOSTOLE
Upratovanie v kostole
Konfirmandi

Výročná správa 2014   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Lúčna 814,

093 01   Vranov nad Topľou

 

Výročná správa za rok 2014

 

                                                                           

          SED Vranov nad Topľou sa nachádza v priestoroch zrekonštruovaného domu Diakona Štefana, ktoré bolo slávnostne  odovzdané do užívania v roku 2008. V našom zariadení poskytujeme sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.  v DSS a v Dennom stacionári ambulantnou formou. Kapacita nášho zariadenia je 12 miest. DSS navštevujú 3 klienti a Denný stacionár 8 klienti. O klientov sa stará 1 sociálna pracovníčka a celkový chod má na starosti riaditeľ zaradenia. V zariadení sa nachádza Banka kompenzačných pomôcok, ktorá je veľmi vyhľadávaná a nápomocná ľudom, ktorí to potrebujú.

           Denný režim našich klientov sa riadil doporučeným denným, týždenným programom  a pripravili sme tiež niekoľko osobitných podujatí na skvalitnenie života našich seniorov. K veľkej obľube našich klientov sa radi duchovná činnosť a to čítaním jednotlivých kapitol z biblie, náboženskými spevmi a modlitbami. Klientom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia v rámci ktorej pomáhajú pri rôznych činnostiach, či už ide o pomoc pri pečení koláčov, stolovaní, umývaní riadu, alebo ja pri zhotovovaní výrobkov vytvorených ručnými prácami, ktorými sa prezentujeme v rámci našej činnosti. K záujmovým čnostiam patrí čítanie dennej tlače, lúštenie krížoviek a iné.  Ďalšou dennou činnosťou boli ručné práce v rámci, ktorých sme zhotovovali levanduľové vrecúška, brošne z vlny, farebné náramky z gumičiek a rôzne papierové ozdoby a iné. Klientom sme zorganizovali besedy  s príslušníkmi PZ o ochrane seniorov pred podomovými predajcami, prípadne o bezpečnosti seniorov v domácnostiach, zabezpečovali sme pamäťové cvičenia, ktoré boli poskytované akreditovanou zdravotnou sestrou. Ďalej to boli besedy s lekárom o správnej životospráve seniorov. V rámci utužovania kolektívu sa klienti zúčastnili  turistických  vychádzok v rekreačnej oblasti Domaša, návštevy pamätihodnosti  a špecifické kultúrne podujatia pre seniorov organizované okresnou knižnicou a MDK vo Vranove nad Topľou. K obľúbeným podujatiam sa koncoročne zaraďuje aj predvianočné posedenie, ktoré sa koná v priestoroch strediska ED.

            Ďakujeme v provom rade Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a vedenie. Ďakujeme  taktiež všetkým, ktorí prispeli k tomu, že naše poslanie zlepšovať život seniorom môžeme naďalej napĺňať. 

 

 

  

                                                                                                  PaedDr. Jozef Švarbalík

                                                                                                       správca zariadenia

AKTUÁLNE
Kontakty
Zborové oznamy
Fórum
Fotogaléria
Odkazy
Oznamy - nové

Oznamy